Preskočiť na obsah

Informácia o stave pripravenosti pozemkov na IBV – Unín „Záhumenice za kostolom“

Všetky pozemky na IBV Unín – „Záhumenice za kostolom“ sú v súčasnosti vo vlastníctve Obce Unín. Pozemky sú rozčlenené geometrickým plánom na 24 stavebných parciel, schválených Okresným úradom Skalica – katastrálnym odborom. Ku každému pozemku sú dotiahnuté a zabezpečené siete: pitná voda, plyn a elektrická energia. Stavebník sa môže na tieto zdroje energií napojiť priamo na svojom pozemku, nie centrálne.

K pozemkom sú vytvorené dočasné komunikácie tak, aby sa stavebník v prípade nepriaznivého počasia mohol bez problémov dostať k svojej parcele.

Predaj stavebných pozemkov prebieha od 28. 10. 2015 formou obchodnej verejnej súťaže.

Základná cena za 1 mpozemku je 18,50 €.

Informácie ohľadom predaja stavebných pozemkov sú zverejnené na úradných tabuliach obce, na internetovej stránke obce Unín www.unin.sk. Ostatné informácie budú podané osobne na Obecnom úrade Unín,  alebo na telefónnych číslach 034/662 1452, 034/662 8131.

V Uníne, dňa 28. 10. 2015                                                         Ján Palkovič
                                                                                             starosta obce

Po úprave novým geometrickým zameraním v uvedenej lokalite je len 18 stavebných pozemkov. Z toho sú k 1. januáru 2021 voľné už len dva pozemky a to parc. č. 9543/9 vo výmere 562 m2 a parc. č. 9543/6 vo výmere 679 m2, čo je vyznačené aj na mape pozemkov. K pozemkom je tiež privedená prípojka elektriky, ktorú pri kúpe pozemku hradí kupujúci.

V Uníne, 4.1.2021                                                   Ján Palkovič – starosta obce Unín

Dva posledné stavebné pozemky boli Obecným zastupiteľstvom v Uníne dňa 10.3.2021 schválené na odpredaj. Zároveň bola schválená nová obchodnoverejná súťaž na jeden stavebný pozemok, ktorý bol dodatočne v tejto lokalite vytvorený. Obchodnoverejná súťaž je tu zverejnená ako nová. Jedná sa o parc. č. 9546/4 vo výmere 753 m2. K parcele nie sú vybudované prípojky elektriny, plynu a vody. Základná vyvolávacia cena je 18,50/m2. Pozemok sa nachádza v priestore medzi cintorínom a prvým rodinným domom.

V Uníne, 19.3.2021