Preskočiť na obsah

Jednota dôchodcov Unín

Výbor Jednoty dôchodcov Unín

Predseda:p. Štefana Jurigová
Pokladník:p. Elena Matušovichová
Členovia výboru:p. Štefana Potreská
p. Cecília Havlová
p. Mária Flajžíková
 p. Anna Švecová
 p. Zitka Pechová
 p. Ján Szalay
p. Štefan Mach

Jednota dôchodcov Unín

Organizácia bola založená 22.4.1997. Zakladateľom bol p. Štefan Olejník – predseda OV JD, p. Marta Kubinová a p.Justína Kvasničáková, ktorá bola do r.2003 i predsedníčkou JD v Uníne. V roku 2003 prevzala vedenie organizácie p. Estera Stróžová, ktorá zotrvala vo funkcii 5 rokov. Zo zdravotných dôvodov výkon tejto funkcie ukončila a na jej miesto bola dňa 8.3.2009 zvolená p. Štefana Jurigová.

Jednota dôchodcov v Uníne má 164 členov a 9-členný výbor, ktorý sa pravidelne schádza jeden krát do mesiaca. Všetci členovia sa schádzajú 2 x do roka na výročnej členskej schôdzi a na posedení v októbri v rámci „Mesiaca úcty k starším“. Organizujú každoročne výstavku s rôznou tematikou zameranou hlavne na predmety zo starších čias, aby mladým príblížili zručnosť a šikovnosť ľudí v dobe, keď svetom nevládla elektrika, stroje a počítače. Zo strany členov je o usporiadané akcie veľký záujem, lebo je to možnosť stretnúť sa s rovesníkmi, pohovoriť a prísť na iné myšlienky.

Členovia organizácie si založili 1.9.2007 spevácky súbor „Úsmev“, ktorého organizačnou vedúcou je p. Štefánia Potreská. Súbor začínal s 8 členmi a v r.2009 sa rozšíril o 4 členov. Vystupuje na výročných schôdzach organizácie a zúčastňuje sa podujatí v obci i v susedných dedinách. V tomto roku sa predstavili pekným adventným koncertom vo farskom kostole sv. Martina. 

Činnosť ZO JD Unín v roku 2009

–          výročná členská schôdza s odmeňovaním jubilantov

–          účasť na divadelnom predstavení „Tvojou dcérou nikdy“ v Kútoch

–          účasť 8 členov na týždennom pobyte v Tatranských Matliaroch

–          účasť na svätej omši u Hoštecnej studničky v lese

–          odohratie divadelnej hry „Mariša“ v obci

–          brigáda v parku okolo mlyna pri soche Panny Márie, ktorý si zobrala organizácia pod patronát

–          v spolupráci s Úniou žien – zájazd do Bratislavy na predstavenie Alexandrovcov

–          zájazd do Marianky a na sväté schody do Malaciek

–          účasť krojovaných seniorov na krojovanom sprievode obcou a krojovej zábave poriadanej SZZ 

–          účasť speváckej skupiny „Úsmev“ v Trnovci na akcii „Spieva celá dedina“

–          účasť 2 členov organizácie na týždennom pobyte v Nimnici

–          zájazd na Hostýn

–          účasť 4 členov na týždennom pobyte v Trenčianskych Tepliciach

–          účasť predsedníčky na 1. župnej olympiáde seniorov

–          predaj šatstva a obuvi

–          brigáda pri sociálnom zariadení „Barborka“ v obci

–          účasť na poslednej rozlúčke bývalého predsedu OV JD p. Olejníka

–          slávnosť „Mesiac október – mesiac úcty k starším“

–          účasť speváckeho súboru na okresnej prehliadke v Gbeloch

–          účasť na výstavke „Plody jesene“ v Radimove

–          účasť 2 členiek na slávnosti „Úcta k starším“ v Trnave

–          účasť 2 členiek na reumatologickom dni v Piešťanoch

–          účasť na výstavke „Sladká nedeľa na Záhorí“ v Radošovciach

–          usporiadanie „Výstavy betlehémov a vianočného pečiva“

–          usporiadanie „Adventného koncertu speváckej skupiny Úsmev“

–          návšteva sociálnych zariadení v Uníne a Hodoníne, kde potešil klientov vianočnými koledami i spevácky súbor

Organizácia splnila svoje vytýčené ciele v roku 2009 a pokračuje v svojej činnosti i naďalej. V roku 2010 plánuje rozšíriť členskú základňu a zvýšiť aktivitu svojich členov, aby sa zapájali vo väčšom počte. Len takto sa môže prehlbovať naša spolupatričnosť, keď sa vzájomne vypočujeme, spríjemníme si spoločné chvíle a spoločne sa i zabavíme. Je treba vedieť, že i človek vo vyššom veku má svoje sny, záujmy, radosti ale i starosti.

Kontakt:

Štefana Jurigová                        predseda                   tel.0903 935 503

Plán práce na rok 2010

1. Rozširovanie členskej základne

2. Uskutočniť členskú schôdzu v 1.štvrťroku

3. Zvyšovanie aktivít členov

4. Zájazd na púte a divadelné predstavenie

5. Skrášľovanie obce, kostola a okolia spolu so spoločenskými organizáciami

6. Na Deň matiek – spolupráca s Úniou žien

7. V mesiaci apríl, máj – zber liečivých rastlín

8. Spolupráca so spoločenskými organizáciami (ÚŽ, MS SČK)

9. Spolupráca s OcÚ a spol. organizáciami pri realizácii Dňa detí

10. Organizovanie týždenných rekreácií pre členov

11. Oslavy – Mesiac úcty k starším

12. Návštevy spoluobčanov v domovoch dôchodcov

13. Výstavka – podľa záujmu členov

14. Rôzne

Jubilanti JD v roku 2010

„80“ rokov – Marta Kuchárková, Mária Vlková, Ľudmila Bučková

„75“ rokov – Anna Bilovská, Agneša Masaryková, Ladislav Vaculka

„70“ rokov – Stanislav Polák, Jozef Jakúbek, Ernest Pecha, Jarmila Jakúbková, Štefánia Jakúbková

Jubilantom prajeme veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

Správa o činnosti základnej organizácia JD Unín za rok 2009

Na výročnej členskej schôdzi 8.marca boli doplňovacie voľby výboru, nakoľko pani Estera Stróžová ukončila svoje pôsobenie vo výbore. Malým darčekom sme obdarovali našich jubilantov „70, 75, 80, 85, 90, 95“ ročných. Organizácia má dobrú spoluprácu s Úniou žien, MS SČK a Obecným úradom Unín. Spolupodieľali sme sa na viacerých spoločných akciách (Zájazd do Bratislavy na súbor Alexandrovcov, výstava zákuskov „Sladká nedeľa na Záhorí“ v Radošovciach, pedikúra v obci). Naši členovia sa zapájajú aj do iných akcií ako je krojový sprievod a krojová zábava, detská olympiáda, svojou účasťou podporujú aj akciu „Unínske samohyby“. Naši členovia nielenže vedia spievať, ale nacvičili i divadlo „Mariša“, ktoré odohrali 3 x. Na jedno z predstavení boli pozvaní aj sa zúčastnili členovia JD z okolitých obcí. Naši členovia podporujú taktiež akcie JD v okolitých obciach. Zúčastnili sa v Radimove výstavky „Plody jesene“. Dve členky sa zúčastnili osláv Mesiaca úcty k starším v Trnave a 4 členky sa zúčastnili reumatologického dňa v Piešťanoch.

V Tatranských Matliaroch sa rekreovali týždeň 2 naši členovia, v Nimnici 2 a 4 boli v Turčianskych Tepliciach.

Predsedníčka organizácie sa zúčastnila župnej olympiády seniorov.

Poriadali sme zájazdy na pútnické miesta (Marianka, sväté schody v Malackách, Hostýn).

Pod patronátom organizácie bola uskutočnená prezentácia „Golden Párty“, kde sme získali financie a mastičky Aloe Vera, ktoré sme použili ako tombolu na schôdzi v októbri.

Organizácia si zobrala pod patronát park pri Panne Márii, ktorý celoročne udržuje. V septembri 2009 sa členovia zúčastnili i brigády pred DSS Barborka v obci.

Dôchodci nám ukázali, že v každom veku môže byť človek prospešný, aktívny a po všetkých stránkach spokojný.

4.6.2010

Kultúrny dom sa nedeľu 20. marca 2011 zaplnil členmi JD, ktorí sa zišli na výročnej členskej schôdzi. Pozvanie prijal starosta obce Štefan Andel, podpredseda TSK Mgr. Zdenko Čambal a predseda Okresnej organizácie JD Ing. Jozef Morbacher. V krátkom kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Úsmev a p. Anna reháková sa prihovorila dôchodcom peknou básňou. Predsedníčka organizácie Štefana Jurigová zhodnotila prácu za rok 2010 a zároveň poblahoželala 70, 75, 80, 85 a 90-ročným jubilantom, ktorým odovzdala malý darček.

Pekné nedeľňajšie popoludnie si spríjemnili členovia i ostatní návštevníci na výstavke pod názvom „Kuchynský riad kedysi a dnes“, ktorú pripravili členovia JD. Staršie gazdinky priniesli riady, ktoré uchovávajú ešte z čias svojich starých mám a mladé gazdinky predstavili riady firmy ZEPTER a TUPPERVARE.

Výbor JD ďakuje všetkým, ktorí prispeli svojimi riadme na výstavku i tým, ktorí túto výstavku navštívili a tak ocenili prácu tých, ktorí túto výstavku pripravili.

Činnosť JD v Uníne je počas roka veľmi bohatá na rôzne aktivity a zároveň veľmi náročná na čas. Avšak pri snahe všetkých členov a ich zapojení do činnosti  spoločne dosiahneme veľa.

21.3.2011                                                    Štefana Jurigová – predseda JD Unín

Rok 2011

 V tomto roku si organizácia pripomenula 15. výročie založenia.

Organizácia usporiadala v spolupráci so ZŠsMŠ Unín výstavku „Kuchynský riad kedysi a dnes“.  Členky priniesli riady, ktoré uchovávajú ešte z dávnych čias a mladšie členky prispeli novodobým riadom z firmy Zepter a Tuperware.

V mesiaci október na akcii „Mesiac úcty k starším“ privítali folklórny súbor z Modranky. V spolupráci s obecným úradom a spoločenskými organizáciami v obci  sa podieľali na usporiadaní „Mikulášskeho poobedia“, kde sme podávali vianočnú kapustnicu.

Členovia speváckeho súboru Úsmev vystúpili v Oreskom a Dubovciach s adventným koncertom.

Činnosť organizácie je prezentovaná v Unínskych novinách a časopise Tretí vek,  kde pravidelne členovia posielajú príspevky.

V roku 2011 mala organizácia 185 členov, 3 členovia zomreli, 1 zrušil členstvo a 1 sa odsťahoval.

 Životného jubilea sa v  roku 2011  dožívajú nasledovní členovia JD:

90. rokov – Serafína Vlková 

85. rokov – Helena Šišková

80. rokov – Janka Drúžková, Anna Hoferková, Alojz Móro 

75. rokov – Jarmila Michaláčová, Anna Masaryková, Anton Pivák

70. rokov – Justína Kvasničáková, Jozef Cvečka, Anton Vach, Terézia Faganová, Terézia Míšaná, Milan Komorný 

Jubilantom prajeme veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.

Rok 2012

Členovia sa zúčastnili divadelného predstavenia „Unínsky grumbír“. Na športových hrách v Holíči sa zúčastnilo 5 členov súťaže „Ruské kuželky“.  V auguste sa konali športové hry seniorov v skalickým horách, kde sa naša členka umiestnila na 3. mieste.

V tomto roku sa uskutočnil rozprávkový pochod, kde  jedno stanovište patrilo JD. Bola tu červená karkulka, poľovník, babička a vlk. Jedna členka organizácie sa zúčastnila na Celoslovenskej speváckej súťaži v Trnave.

Výstavka usporiadaná v tomto roku sa niesla pod názvom „Bábiky nášho detstva“.

Spevácka skupina reprezentovala na 620. výročí prvej zmienky o obci Unín a vystúpila v Modranke na dožinkách na žatevnom pásme pod názvom „Modrofánska roľa“.

Životného jubilea sa v r. 2012 dožívajú: 

90. rokov – Anna Machová st.

85. rokov – Rozália Ovečková 

80. rokov – Rozália Hoferková, Rozália Straková ml., Zlatoň Vaculka, Miloslav  Rehák, Cecília Vrbická, Ján Vlachynský

75. rokov – Ján Míšaný, Pavol Hoferka 

70. rokov – Anna Matuská, Mária Hoferková, Serafína Vlková, Rozália Poláková,  Františka Flamíková, Emília Pechová,      Ing. Ján Hetmánek CSc.,  František Polakovič, Štefan Vaculka

Všetko najlepšie do ďalších rokov života, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a osobnej pohody prajú ostatní členovia Jednoty dôchodcov v Uníne.    

R. 2013

Životného jubilea sa v tomto roku dožívajú:

85. rokov – Rozália Straková st., Helena Vachová

80. rokov – Anna Melišová, Emília Vaculková, Emília Mórová, Anna Vymyslická, Ervín Vymyslický

75. rokov – Mária Hrubšová, Mária Ujhélyiová, Štefánia Vaculková, Terézia Rešetková, Mária Flamíková, Tekla Matuškovičová, Ladislav Bilovský, Ondrej Malík

70. rokov – Mária Vícencová, Cecília Bilovská, Anastázia Dermeková, Emília Cvečková, Ján Dermek

Všetko najlepšie do ďalších rokov života, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a osobnej pohody prajú ostatní členovia Jednoty dôchodcov v Uníne.    

Správa o činnosti JD Unín za rok 2013

10. 3. – Výročná členská schôdza, výstavka „Kufre – kabelky – peňaženky“

24. 4. – Účasť na Športovom dni v Holíči – 5 členov, skončili na 2. mieste v disciplín hod na plechovky a krúžky

2. 5. – Zájazd na Flóra Bratislava – výstava kvetín

12. 5. – Podbanské – Tatry – rekreovalo sa 7 členov

30. 5. – 25 členov sa zúčastnilo usporiadanej prezentácie

8. 6. – MDD – spoluúčasť na organizácii  „Rozprávkového pochodu“ – (červená čiapočka, vlk, poľovník a babička)

22. 6. – Zájazd do Marianky

24. 6. – Dudince – rekreovali sa 2 členovia

1. 7. – Trenčianske Teplice – rekreácia – 2 osoby

23. 7. – Vincov les – zájazd na kúpalisko

30. 7. – Šláger – Verné srdce – zájazd členov do Senice

5. 8. – Turčianske Teplice – rekreácia – 8 členov

28. 8. – Účasť na Župnej olympiáde v Dunajskej Strede

23. 9. – Nimnica – rekreácia – 2 osoby

5. 10. – Spevácky súbor Úsmev sa zúčastnil na Prehliadke seniorských súborov v Gbeloch.

24. 10. – Predsedníčka sa zúčastnila na slávnosti Október – mesiac úcty k starším v Trnave.

27. 10. – Posedenie v kultúrnom dome pre všetkých členov organizácie – Október mesiac úcty k starším, zároveň bola usporiadaná výstavka „Krása v obrazoch“

9. 11. – Voľby do VÚC – členky boli vo volebných komisiách.

11. 11. – Pri pomníku padlých – slávnosť – úcta padlým vojakom, ktorí zahynuli vo svetových vojnách.

23. 11. – Druhé kolo volieb do VÚC – účasť vo volebných komisiách.

24. 11. – Spevácky súbor bol v Mokrom Háji pozdraviť seniorov na Katarínskom posedení.

8.2. – Mikulášske posedenie spoluúčasť s obecným úradom a spoločenskými organizáciami. JD usporiadala výstavku „Chlapci – hračky nášho detstva“.

Jubilanti JD Unín v roku 2014

70 rokov – Štefánia Potreská, Terézia Michálková, Helena Martišiaková, Emil Pípa, Viera Pípová, Anna Faganová, Anna Machová, Milan Hrebačka, Jaroslav Kríž, Jozef Tokoš.

75 rokov – Anna Žilínková, Sidónia Piváková, Rozália Malíková, Antónia Tokošová, Agneša Pechová, František Stróž, Ján Vymyslický.

80 rokov – Mária Pechová, Karolína Flamíková, Emília Beňková, Maartin Michaláč, Anna Matulová, Viliam Masaryk, Rudolf Hrubša.

100 rokov – Štefánia Drúžková

Všetkým našim členom, ktorí sa dožívajú krásneho životného jubilea prajeme veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

Správa o činnosti základnej organizácie JD Unín za rok 2014.

16. 03. Spevácky súbor Úsmev vystúpil na výročnej členskej schôdzi JD v Radimove.

23. 03. Výročná členská schôdza JD Unín a odmeňovanie jubilantov 70, 75, 80, a viac.

Usporiadali sme výstavku „ Krása z našich truhlíc.“

24 04. Zúčastnili sme sa na športovom dni v Holíči umiestnili sme sa na 5 mieste. Vystúpil aj spevácky súbor Úsmev.

01. 05.Usporiadali sme zájazd Bratislava „ Flóra „

12. 05. Zájazd do Bratislavy do parlamentu.

31. 05. Obecný úrad a spoločenské organizácie usporiadali „Rozprávkový pochod.„, kde naša organizácia JD sa zapojila za červenú čiapočku, vlk poľovník a babička.

23. 06. Rekreačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch 3 členovia.

28. 06 Rekreačný pobyt Tatranské Zruby 4 členovia, Lúčky 4 členovia.

22. 07. Zájazd JD na kúpalisko Vincov les

07. 08. Brigáda na cintoríne okolo mlyna u panenky Márie.

24. 08. Oslávili sme 100. Rokov našej členky p. Drúžkovej Štefánie.Pozdravil jubilantku aj spevácky súbor Úsmev.

27. 08. Zúčastnila sa predsedníčka župnej olympiády v Trnave.

03. 09 Usporiadali sme zájazd na pútnické miesto Turzovka.

16. 09.Zájazd na celoslovenskú pút do Šaštína.

11.10. Spevácka skupina vystúpila na okresnej prehliadke seniorských súborov v Gbeloch.

26.10. Usporiadali sme výstavku „Úžitkového a lisovaného skla.“

11. 11. JD si pietnou spomienkou uctili 100 rokov padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojny.

15.11. Naši členovia sa zúčastnili v komisii vo voľbách do obecného zastupiteľstva.

3o. 11. Zúčastnili sme sa na Sladkej nedeli v Gbeloch.

Jubilanti JD Unín v roku 2015

 Naši členovia JD sa dožívajú krásneho životného jubilea. Prajeme im veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

70 rokov.

Vachová Cecília,  Komorná Mária, Dermeková Štefánia,  Dermeková Vilma, Polakovičová Anna, Kubina Ferdinand, Šiška Ivan

75 rokov.

Jakúbková Štefánia, Pecha Arnošt, Polák Stanislav, Jakúbková Emília, Jakúbek Jozef

80 rokov.

Masarykova Agneša,  Vaculka Ladislav

85 rokov.

Vlkova Mária, Bučková Ľudmila

90 rokov.

Šišková Helena

95 rokov.

Mihal Florián

Správa o činnosti Základnej organizácie jednoty dôchodcov v Unín za rok 2015

22.3. – výročná hodnotiaca schôdza JD a odmeňovanie jubilantov 70, 75, 80 a viac-ročných. Vystupovanie speváckeho súboru Úsmev. Výstavka pod názvom „Viera v našich domovoch“.

9.4. – Dôchodcovia so spoločenskými organizáciami sa zúčastnili osláv pri príležitosti 70. výročia oslobodenia našej obce.

22.4. – Členovia sa zúčastnili športových hier v Holíči. Zo 17 družstiev skončili na 2. mieste.

10.5. – Zúčastnili sme sa osláv Dňa matiek v kultúrnom dome.

30.5. – Spolupodieľali sme sa na organizácii Rozprávkového pochodu pri príležitosti Dňa detí v obci, kde sme predstavili rozprávku Červená čiapočka.

13.6. – 12 krojovaných členov sa zúčastnilo Medzinárodného krojového festivalu v Radimove.

10.7. – Na športových hrách v Koválove sa zúčastnilo 5 členov.

21.7. – Usporiadali sme zájazd na kúpanie do Vincovho lesa.

22.7. – Usporiadali sme ručné práce – zhotovovanie kytíc a venčekov.

28.7. Zúčastnili sme sa rekreačných pobytov v Lúčkach, Tatranských Zruboch, Dudinciach a Bardejove.

30.7. – Zúčastnili sme sa pozorovania hviezd na Kozách pod vedením astrológa.

17.8. – Rekreačný pobyt – Trenčianske Teplice, Číž, Turčianske Teplice.

19.9. – Usporiadali sme zájazd na pútnické miesto v Rakúsku – Maria Tafari.

3.10. – Na prehliadke seniorských súborov v Gbeloch sa zúčastnil spevácky súbor Úsmev.

11.10. – Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším sme usporiadali pre svojich členov slávnostné posedenie s kultúrnym programom. Zároveň sme usporiadali výstavku pod názvom „Plody z našich záhrad“.

11.11. – U pomníka padlých sme si pripomenuli 101. výročie 1. svetovej vojny. Zapálili sme sviece a položili kyticu červených makov.

29.11. – Svojimi výrobkami sme prispeli na Sladkú nedeľu v Gbeloch.

6.12. – Mikulášske posedenie v kultúrnom dome, kde sme prispeli predajom vianočných ozdôb.

10.12. – Usporiadali sme zájazd na exkurziu čokoládky do Rakúska – Kisse.

13.12. – Boli sme na divadelnom predstavení „S čertom nie sú žarty“.

20.12. – Na adventnom koncerte v Šajdíkových Humenciach vystúpil spevácky súbor Úsmev.

Jubilanti v roku 2016:

70 – roční: Vilma Glogovská, Oľga Hrebačková, Cecília Vajlová, Cecília Vymyslická, Kamila Žilínková, Ladislav Mihál, Milan Valentovič

75 – roční: Terézia Faganová, Justína Kvasničáková, Terézia Míšaná, Anton Vach

80 – roční: Jarmila Michaláčová, Anna Masaryková, Anton Pivák

85 – roční: Jana Drúžková, Ján Benek, Anna Hoferková

Správa o činnosti ZO JD Unín za rok 2016

Naša organizácia bola založená 22.4.1997. V tomto roku máme 190 členov a 7 členný výbor.

2.3. Usporiadali sme zájazd do Rakúska „Kittsee čokoládky“.

5.3. Naši členovi boli v komisiách pri voľbách parlamentu.

20.3. Výročná hodnotiaca schôdza JD a odmeňovanie jubilantov od 70,75,80… Usporiadali sme aj výstavku: „Ako ten čas plynie“ a spevácky krúžok a výbor predviedli módnu prehliadku.

22.3. Posedenie pri harmonike s žiakmi ZŠ pri drápaní peria.

2.4. Na výročnej schôdzi v Štefanove vystúpil spevácky súbor Úsmev.

21.4. Zúčastnili sme sa v Holíči športových hier, kde sme sa umiestnili na 2. mieste z 19 družstiev.

18.5. Poriadali sme birgádu u Panny Márie pri mlyne, kde máme patronát a okolo cintorína a kostola.

4.6. Spoločenské organizácie aj dôchodcovia poriadali rozprávkový pochod ku dňu detí, kde sme boli ako červená čiapočka, vlk, poľovník a babička.

10.6. Spevácky súbor „Úsmev“ vystupoval so svojim programom v sociálnom zariadení „Barborka“ v Uníne.

11.6. Poriadali sme medzinárodný folklórny festival speváckych súborov spolu s ÚŽ.

20.6. Naše členky sa rekreovali v Nimnici.

25.6. Dve členky sa rekreovali na týždennom pobyte v Pieninách.

27.6. Naši členovia sa rekreovali v Trenčianskych Tepliciach.

5.7. Usporiadali sme zájazd do Lanžhota na „Rízkobrání“, kde nám vyhrávala malá dychová hudba Rubín.

19.7. Zájazd do „Vincovho lesa“ na kúpanie.

22.8. Členovia sa rekreovali v Lúčkach a Bardejovských kúpeľoch.

27.9. Usporiadali sme zájazd na Červený kameň a do Slovenského Grobu na kačacie a husacie hody.

2.10. Pri príležitosti mesiaca október – Úcta k starším usporiadali sme výstavku „Z fotoalbumu Ladislava Matušovicha“, miestneho rodáka z Unína.

8.10.1 Spevácky súbor Úsmev sa zúčastnil na regionálnej prehliadke seniorských súborov.

24.10. Úsmev vystúpil s programom v sociálnom zariadení Barborka.

11.11. U pomníka padlých sme si pripomenuli 102. výročie 1. svetovej vojny. Zapálili sme sviece a položili kyticu červených makov so žiakmi základnej školy.

12.11. Výstava zákuskov v Holíči „Sladká sobota“ sme sa i my dôchodcovia pripojili.

19.11. V kultúrnom dome sa odohralo divadelné predstavenie „Rómeo a Júlia“, kde dôchodcovia tiež nechýbali.

1.12. Zájazd do Rakúska do čokoládky v Kittsee a do Bratislavy – Incheba – vianočné trhy.

4.12. Mikulášske posedenie s obecným úradom a spoločenskými organizáciami, kde sme sa pripojili s predajom kávy a zákuskov.

8.12. Uzavretie roka 2016 – drápanie peria s občerstvením.

Jubilanti JD Unín v roku 2017

Naši členovia sa doživajú krásneho životného jubilea. Prajeme im veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

70-roční: Florián Ovečka, Emília Ovečková, Anastázia Kubinová, Terézia Jakúbková, Jozef Paníček, Zita Vaculková, Stanislav Macejka, Mikuláš Decsi, Pavol Michaláč, Alexander Vanek, Pavol Ovečka

75-roční: Ing. Ján Hetmánek, Františka Flamíková, Emília Pechová, Mária Hoferková, Štefan Vaculka, Anna Matuská, František Polakovič, Rozália Poláková

80-ročný: Pavol Hoferka

85-roční: Rozália Straková, Rozália Hoferková, Miloslav Rehák

90-ročná: Rozália Ovečková

Správa o činnosti za rok 2017

Organizácia má 190 členov a 7-členný výbor.

27.2. Strana Smer – DS poriadal v Trnave MDŽ – zúčastnilo sa 8 členiek

19.3. Veľkonočná výstavka spojená s predajom

19.3. Výročná členská schôdza JD a odmeňovanie jubilantov

28.3. Brigáda u Panny Márie a pri dome smútku

6.4. Zájazd do Trenčína a Trenčianskych Teplíc na výstavu záhradníctva a kvetinárstva

1.5. Účasť na oslavách 1.mája v Nitre

7.5. Deň matiek – KD Unín

13.5. Zájazd na Turzovku

14.5. Zájazd do Báču

3.6. Rozprávkový pochod – účasť na stanovišti

3.6. Folklórne slávnosti v Radošovciach – účasť našich členiek v krojoch

8.6. Športové hry Holíč – 5 našich členov

5.7. Zájazd do Lanžhota na „Rízkobrání“, vyhrávala malá dychová hudba Rubín

7.8. Pozorovanie hviez na „Kozách“ pod vedením astrológa

22.8 Členovia sa rekreovali v Lúčkach, Bardejovských kúpeľoch, Pieninách, Trenčianskych Tepliciach a Dudinciach

23.-24.8. Župná olympiáda Piešťany – účasť 1 člena

13.9. Birgáda okolo miestneho cintorína

8.10. Účasť na vystúpení „Nedvědovcov“ v KD Unín

22.10. Výstavka „Sviečky-svietniky“

22.10. Pri príležitosti mesiaca október „Úcta k starším“ – slávnostné posedenie s kultúrnym programom. Vystúpil spevácky súbor z Lanžhota.

11.11.Pripomienka 103. výročia 1. svetovej vojny. Zapálili sme sviece a položili so žiakmi miestnej školy kyticu červených makov.

11.11 Výstava zákuskov v Holíči – kde sme sa zapojili

26.11. V Dome kultúry Gbely – výstava zákuskov s predajom s našou účasťou

1.12. Zájazd do Rakúska do čokoládovne v Kittsee a do Bratislavy na vianočné trhy v Inchebe

9.12. Spevácky súbor Úsmev vystúpil s adventným koncertom v Dojči, Šajdíkových Humenciach a Domove Barborka v Uníne

10.12. Na adventnej nedeli v KD sme predávali zákusky a kávu

10.12. Zúčastnili sme sa vystúpenia manželov Osičkových na adventnej nedeli v KD Unín

V roku 2018 sa dožili okrúhleho jubilea nasledovní naši členovia:

70 rokov (1948)                                               75 rokov (1943)

Jarmila Masaryková                               Mária Vícencová

Štefánia Ružičková                                Cecília Bilovská

Mária Toldyová                                      Ján Dermek

Mgr. Marta Šišková                                Emília Cvečková

Štefana Mihálová                                  80 rokov (1938)

Ferdinand Straka                                  Štefánia Vaculková

Štefan Pecha                                        Mária Flamíková

Mária Paníčková                                   Mária Hrubšová

Cecília Malíková                                   Tekla Matušovičová

Cecília Ovečková                                  Mária Ujhélyiová

Rozália Tokošová                                 Ondrej Malík

Anna Decsiová                                     Ladislav Bilovský

Ján Masaryk

Jubilantom prajeme veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

Správa o činnosti ZO – JD Unín za rok 2018

11.01. Návšteva divadla v Senici „Svätojánske driemoty“

13.02. Výročná členská schôdza JD a odmeňovanie jubilantov od 70, 75, 80…

26.02. V Holíči, návšteva výstavky – výšivky, pletené veci, obrazy

03.03. Sme usporiadali zájazd do Borského Mikulášu na „Babské       plkotačky“

27.03. Brigáda u p. Márie – hrabanie a sadenie

12.04. Zájazd do Trenčína na výstavu „zahradkárstvo, včelárstvo, poľovníctvo“

14.04. Usporiadali sme besedu v kultúrnom dome s MUDr. Petríkom na tému „Ortopédia“

19.04. Družobné stretnutie v Smrdákoch – výstava obrazov

03.05. Zúčastnili sme sa májovej zábavy v Kopčanoch         

19.05. Medzinárodný festival krojovaných súborov v Skalici

26.05. Turistický pochod k Zámčisku – vyhliadková veža

30.05. V Holíči sa konali športové hry, kde sa zúčastnilo 5 členov

02.06. Zúčastnili sme sa na MDD rozprávkovom pochode, kde sme boli vlk, poľovník, babička

27.06. Návšteva družobná na športových hrách v Gbeloch

05. 07. V Lanžhote u Osičkú na „rýzkobraní“

10.07. Prednáška s MUDr. Karlom Štenbaurem o bylinkách a mastičkách

27.07. Zúčastnili sme sa na zatmení Mesiaca nad Unínom

23.08. členovia navštívili kupeľný pobyt v Nimnici, Bardejove, Trenčianske Teplice, Piešťanoch

23. – 24.O8. 1 člen sa zúčastnil župnej olympiády vo Vincovom Lese.

30.10. Pri odhalovaní pamätnej dosky Unínskeho rodáka prof. ThDr.   Andrejovi Dermekovi, SBD

09.11. U pomníka padlých sme si pripomenuli výročie 1. svetovej vojny. Zapálili sme sviece a položili       kyticu červených makov so žiakmi ZŠ.

10.11. Sladká sobota na zámku v Holíči s predajom našich zákuskov

22.11. Zájazd do Rakúska do čokoládky v Kittsee a do Slovenského Grobu na husacinu

02.12. Zúčastnili sme sa Sladkej nedele v Gbeloch so svojími výrobkami, zákuskami

09.12. V kultúrnom dome sme sa zapojili na adventnej nedeli s predajom koláčikov a kávy

14.12. Prednáška v kultúrnom dome o kriminalite a pomoci dôchodcom prednášal p. Honza

Jubilanti JD Unín v roku 2019

Naši členovia JD sa dožívajú krásneho životného jubilea. Prajeme im veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

70 rokov (1949):    Juriga Ján

                                      Šiška Ján

                                      Dermeková Anna

                                      Dermeková Mária

                                      Vachová Elena

                                      Michaláčová Vlasta

                                      Podešla Jozef

                                      Rehák Alexander

                                      Potreská Anastázia

                                      Mgr. Štepániková Cecília

                                      Tokošová Mária

                                        Ing. Kováč Ivan

                                        Drúžek Pavol

75 rokov (1944):     Faganová Anna

                                      Machová Anna

                                      Martišáková Helena

                                      Tokoš Jozef

                                      Michalková Terka

                                      Pípa Emil

                                      Pípová Viera

                                      Potreská Štefánia

                                        Hrebačka Milan

                                        Petrášová Sidónia

80 rokov (1939):    Stróž František

                                        Pechová Agneša

                                        Tokošová Antónia

                                        Malíková Rozália

                                        Žilinková Emília

                                        Piváková Zdena

 85 rokov (1934):    Michaláč Martin

                                      Benková Emília

                                      Flamíková Karola

Správa o činnosti ZO-JD Unín za rok 2019

5.3.2019 Výročná členská schôdza JD a odmeňovanie jubilantov

5.3.2019 Výstavka v kultúrnom dome pod názvom „Krása našich krojov“

16.3.2019 Členovia JD boli v komisii pri voľbe prezidenta

30.3.2019 Členovia JD boli v komisii pri voľbe prezidenta

8.4.2019 Usporiadali brigádu u Panny Márie – hrabanie, sadenie

11.4.2019 Zájazd do Trenčína na výstavu záhradkárstvo, včelárstvo, poľovníctvo

14.4.2019 Návšteva divadla v KD Unín „Kubo“

19.5.2019 Zájazd do pútnickeho miesta Báč

23.5.2019 Návšteva zámku Holíč – výstava modrotlače

25.5.2019 Účasť v komisii pri voľbách do Europarlamentu

30.5.2019 Účasť na športových hrách v Holíči

1.6.2019 Účasť na MDD – rozprávkový pochod, kde členovia boli ako postavy z Červenej čiapočky

8.6.2019 Zájazd na pútnicke miesto Škriavnik

5.7.2019 Zájazd do Lanžhota k Osičkom na rízkobrání

30.7.2019 Zájazd na kúpanie – Veľký Meder

20.8.2019 Zájazd na kúpanie – Veľký Meder

23.8.2019 Členovia sa zúčastnili kúpeľných pobytov v Nimnici, Bardejove, Piešťanoch a Dudinciach

27.-28.8.2019 – Jeden člen organizácie sa zúčastnil župnej olympiády v Dunajskej Strede

5.9.2019 Exkurzia do výrobne čaju v Čejkoviciach – Bylinkový raj

29.9.2019 Pútnický zájazd do Mariánky

2.10.2019 Exkurzia na holíčsky zámok na výstavu „Kvety a záhrady“

5.10.2019 Spevácka skupina Úsmev sa zúčastnila Regionálnej prehliadky seniorských speváckych súborov v Gbeloch

13.10.2019 Účasť na „Trnkovom dni“ v Radimove

23.10.2019 Účasť na „Reumatologickom dni“ v Trnave

28.10.2019 Výbor JD navštívil najstaršiu členku organizácie

9.11.2019 Predávali sme zákusky na Zámku v Holíči – „Sladká sobota“

11.11.2019 U pomníka padlých si naši členovia pripomenuli výročie, zapálili sviece, položili kyticu červených makov so žiakmi ZŠ s MŠ, klientami Domova Barborka a občanmi obce

19.11.2019 Zájazd do Rakúska – Kittsee a do Slovenského Grobu na husacinu

2.12.2019 „Sladká nedzela“ v Gbeloch – predaj zákuskov

8.12.2019 Na mikulášskom poobedí v obci sa členovia zapojili predajom koláčov a kávy

15.12.2019 Účasť na adventom koncerte speváckej skupiny „Radosť“

21.12.2019 Účasť na adventnom koncerte dychovej hudby Mistříňanka v Radimove

22.12.2019 Ukončenie roka so speváckou skupinou Úsmev pri harmonike

Jubilanti JD Unín v roku 2020

Všetkým našim členom, ktorí sa v rok 2020 dožívajú krásneho životného jubilea prajeme veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

70 rokov: Štefana Jurigová, Elena Matušovichová, Ladislav Matušovich, Alexander Mach, Štefan Tokoš, Pavol Fehér, Milan Júnoš, Štefana Hladká, Ján Hladký

75 rokov: Vilma Dermeková, Cecília Vachová, Anna Polakovičová, Mária Komorná, Štefánia Dermeková, Ivan Šiška, Ferdinand Kubina

80 rokov: Štefánia Jakúbková, Ernest Pecha, Jozef Jakúbek

85  rokov: Agneša Masaryková, Ladislav Vaculka

                                    Jubilanti v roku 2021

Naši členovia JD sa dožívajú krásneho životného jubilea. Prajeme im veľa šťastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

70 rokov                                                             75 rokov

Straková Anna                                       Hrebačková Oľga

Danielová Anna                                     Glogovská Vilma

Ovečková Mária                                     Vymyslická Cecília

Krížová Cecília                                       Vajlová Cecília

Bajan Ján                                              Mihál Ladislav

Salay Ján                                              Valentovič Milan

Potreský Ján                                            

Pecha Ján

Malík Pavol

Lukáš František

Šeba Anton

Vymyslický Štefan

80 rokov                                                            85 rokov

Míšaná Terézia                                     Michaláčová Jarmila

Faganová Terézia                                  Masaryková Anna

Vach Anton

90 rokov

Drúžková Janka

Benek Ján

Správa o činnosti ZO – JD Unín za rok 2020

6.1.    Naši členovia sa zúčastnili Trojkráľového pochodu na Zámčisko a Hoštecnej studničke.

28.1.  Naša družobná organizácia poriadala v Kopčanoch maškarný ples kde sme sa zúčastnili.

5.2.    Navštívili sme Domov dôchodcov Barborka v Uníne, kde sme klientom darovali sošku P. Márie.

11.3.  Výbor JD sa zúčastnil brigády v kultúrnom dome po rekonštrukcii pri vyčistení kuchyne.

16.6.  Usporiadali sme brigádu u P. Márie pri dome smútku, vyčistili, pohrabali, zakúpili kytice.

23.6.  Mali sme prednášku „Bylinky – zber a použitie“ ktorú prednášal lektor – bylinkár Karel Štambaur.

5.7.    Zájazd do Lanžhota k Osičkom „na rízkobrání“.

23.7.  Zájazd do Lanžhota na „Anna – bal“.

5.8.    Usporiadali sme zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder.

22.8.  Zorganizovali sme zájazd na pútnické miesto Butkov.

Nakoľko je Covid-19 ďalšie akcie sa nedali zorganizovať

Správa o činnosti za rok 2021.

Január – Február – Marec bol lockdown zasiahla nás pandémia Covid-19.

Cez čiastočné uvoľnenie sme navštívili najstaršiu členku 90-ročnú p. Janku Drúžkovú a odovzdali malý darček.

Zúčastnili sme sa na brigáde u skalky Panny Márie.

Naším jubilantom sme zaniesli domov malý darček. Rozdali sme svojím členom knižky, recepty starých mám a krížovky od europoslanca Ivana Štefanca.

Zorganizovali sme zájazd na kúpanie do Veľkého Medera.

V Senici sme navštívili divadelné predstavenie „Svatuškár“.

Naši členovia sa každý rok zúčastňujú na týždennom rekondičnom pobyte Piešťany, Bardejov, Nimnica, Dudince a Turčianske Teplice.

Pri príležitosti 90.rokov sme navštívili najstaršieho člena JD p. Jána Benka a odovzdali malý darček.

Usporiadali sme brigádu u skalky Panny Márie, kde sme vyčistili, upratali a zakúpili kytice pred Sviatkom všetkých svätých.

11.11.2021 sme sa zúčastnili pietnej spomienky pri pomníku padlých prvej a druhej svetovej vojny.

Nezabúdame na našich zosnulých členov, kde pri poslednej rozlúčke sa rozlúčime s malou kytičkou.

Náš výbor je 7-členný, snažíme sa, aby naša organizácia JD dobre fungovala a vzrastala ale v tomto roku sa nedali uskutočniť všetky plány pre pandémiu.

Jubilanti v roku 2022

Naši členovia JD sa dožívajú krásneho životného jubilea. Prajeme im veľa štastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojích najbližších.

70 rokov                                                                             80 rokov

Reháková Oľga                                                 Matuská Anna

Vaňková Anna                                                   Hoferková Mária

Surová Mária                                                     Flamíková Františka

Fehérová Mária                                                  Pechová Emília

Langová Cecília                                                 Poláková Rozália

Abela Jan                                                          Hetmánek Jan

Petržala Jan                                                       Vaculka Štefan

Hodonský Zdena                                                               

75 rokov                                                                           85 rokov

Vaculková Zita                                                 Hoferka Pavol

Ovečková Emilia                                                           

Kubinová Stázka                                              90 rokov

Jakubková Terézia                                            Rehák Milan

Ovečka Florian

Vanek Alexander

Ovečka Pavol

Macejka Stanislav

Paníček Jozef

Decsi Mikuláš

Ďna 27.4.2022 sa uskutočnila hodnotiaca výročná členská schôdza ZO JDS Unín v KD Unín.

Na schôdzi si pripomenuli 25. výročie založenia organizácie.

Na schôdzi bol zvolený výbor na ďalšie obdobie.

Jurigová Štefana

Flajžíková Mária

Matušovichová Elena

Havlová Cecília

Potreská Štefana

Mach Štefan

Pechová Zitka

Švecová Anna

Szalaj Jan

Jubilanti v roku 2023

Naši členovia JD sa dožívajú krásneho životného jubilea. Prajeme im veľa štastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojích najbližších.

70 rokov                                                                             80 rokov

Júnošová Mária                                                                Dermek Jan 

Šišková Rozália                                                                 Cvečková Emília

Andel Štefan                                                                     Bilovská Cecília

Václavková Štefánia                                                                 

Bajan Alexander 

Drúžek Stanislav   

Hrtúsová Jarmila         

Rehák Štefan

Hupijan Jozef

Jakubáč Miroslav

75 rokov                                                                           85 rokov

Mihálová  Štefánia                                                          Hrubšová Mária

Ovečková Cecília                                                             Flamíková Mária

Tokošová Rozália                                                            Matuškovičová Tekla

Masaryková Jarmila                                                       Vaculková Štefánia

Paníčková Mária                                                             Bilovský Ladislav

Toldyová Mária                                                               Malík Ondrej

Ružičková Štefánia                                                         

Straka Ferdinand                                                            90 rokov

                                                                                           Mórová Emília

Správa o činnosti JD za rok 2022

27.4 Výročná členská schôdza hodnotiaca pripomenutie 25 rokov založenia JD.

           Na schôdzi obmeňujeme jubilantov. Bol zvolený výbor na 4 roky.

24.5 Brigáda u p.Márie.

4.6 Rozprávkový pochod MDD zo všetkými organizáciami.

14.6 Okresné športové hry seniorov v Holíči kde sme sa zúčastnili.

25.6 Usporiadali sme celodenný výlet „Baťov kanál“ Skalica.

4.7 Nočný beh po Uníne dôchodcovia sa zúčastnili.

6.7 Zájazd do Lanžhota na „Rízkobranie“ u Osičkú.

20.7 Zájazd na kúpanie Veľký Meder.

26.7 Brigáda u p.Márie.

9.8 KD mali sme prednášku o bylinkách s predajom.

16.10 Pochod na Zámčisko sa zúčastnilo 20 členov JD.

23.10 Usporiadali sme výstavku „Šikovné ruky“.

29.10 Voľby do samosprávy, naši členovia boli v komisii.

11.11 U pomníka padlých sa zúčastnili socialne zariadenie Barborka, žiaci ZŠ a          naši občania.

12.11 Zúčastnili sme sa sladká sobota v Holíči na zámku.

27.11 Zúčastnili sme sa sladkej nedele v Gbeloch.

11.12 Mikulášske poobedie v KD s obecným úradom a s organizáciami.

18.12 Zúčastnili sme sa adventného koncerta v kostole Uníne našich spevákov.

22.12 V Radimove sme sa zúčastnili na adventnom koncerte s Mistríňankou.

Jubilanti v roku 2024

Naši členovia JD sa dožívajú krásného životného jubilea. Prajeme im veľa štastia, pevné zdravie a spokojnosti v kruhu svojích najbližších.

70 rokov                                                                                              80 rokovo

Abelová Viktoria                                                                                Potreská Štefana

Podešlová Cecília                                                                              Faganová Anna

Včelková Agneška                                                                             Machová Anna

Drúžková Jarmila                                                                               Martišáková Helena

Lorencová Otília                                                                                Pípová Viera

Vávrovič Pavol                                                                                   Pípa Emil

Švec Marián                                                                                       Tokoš Jozef

75 rokov                                                                                    

Tokošová Mária                                                                               85 rokov

Dermeková Mária                                                                           Malíková Rozália

Dermeková Anna                                                                            Tokošová Antonia

Potreská Anastázia                                                                         Strož František

Štepániková Cecília

Michaláčová Vlasta                                                                        90 rokov

Míšaná Anna                                                                                   Benková Emília

Vachová Elena

Juriga Jan

Drúžek Pavol

Podešla Jozef

Rehák Alexander

Správa o činnosti JD Unín za rok 2023

8.3 Mužský zbor „Unínané“ prišli potešiť klientov Barborka pri príležitosti MDŽ

20.3 Uskutočnili sme prednášku výroba praliniek p.Mrázová

23.3 Výročná schôdza kde sme odmenili jubilantov 70, 75, 80, 85, 90 rokov

23.3 Usporiadali sme výstavku „Elegancia starých čias“ vystavovali sme: kravaty, klobúky, kabelky

14.4 Aj tento rok sme sa zúčastnili na „Zahradkárskom veltrhu“ v Trenčíne

27.4 Pri príležitosti „Apríl mesiac lesov“ mali sme prednášku s Petrom Šiškom

20.5 Na Zámčisku na osadenie repliky kríža sme sa zúčastnili

24.5 Brigáda u P.Márie

5.6 Rozprávkový deň MDD dôchodci sme sa zapojili zo všetkými organizáciami

10.6 Zapojili sme sa do krojového sprievodu v Uníne

13.6 Okresné športové hry seniorov v Holíči kde sa každý rok zúčastňujeme

6.7 Zájazd do Lanžhota na „Rízkobranie“ u Osičkú

15.7 Rozdali sme knižky a kalendáre od europoslanca Ivana Štefanca

3.9 Mužský zbor „Unínané“ sa zúčastnili na regionálnej prehliadky seniorských súborov                   v Gbeloch

10.9 Naši seniori boli na divadelnom predstavení „Na skle maľované“ v Bratislave

28.9 Usporiadali sme celodenný zájazd do Lednice

30.9 Voľby do parlamentu, v komisií boli naši dôchodcovia

7.10 Zúčastnili sme sa na „Erteplovom dni“ v Chropove

14.10 Mesiac úcta k starším usporiadali sme výstavu fotografa Ladislava Matušovicha

15.10 V Radimove sme boli na „Trnkovom dni“

10.11 Pietny akt pri pomníku padlých veteránov prvej a druhej svetovej vojny

11.11 Prezentovali sme svoje výrobky na „Sladkej sobote“ v Holíči

13.11 Blahoželali sme pri príležitosti 90. narodenín Emílii Morovej

24.11 Zúčastnili sme sa krstu tretieho dielu knihy Jarmily Kolárovej spojenú s výstavou obrazov a ručných prác

26.11 Naše cukrárky sa zúčastnili aj v Gbeloch na „Sladkej nedele“

10.12 Vianočne trhy JD sa zapojilo s predajom koláčikov

23.12 Zúčastnili sme sa vianočného koncertu v kostole v Uníne kde vystúpil spevácky zbor „Unínané“