Preskočiť na obsah

Slovenský červený kríž

Miestny spolok slovenského červeného kríža Unín

SČK je jediná vládou SR uznaná národná spoločnosť pôsobiaca na území SR podľa ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov. Na území SR je nástupcom Českolovenského ČK, ktorý bol medzinárodným výborom ČK uznaný 1.12.1919. Pri jej zrode stál Švajčiar HENRY DUNANT.SČK ako národná spoločnosť bol uznaný medzinárodným výborom ČK v Ženeve 25.8.1993 a prijatý za riadneho člena Medzinárodnej federácie národných spoločností ČK a Červeného polmesiaca 25.10.1993 v Birminghame.

Prvé zmienky o činnosti ČK v obci spadajú do konca 50-tych rokov. Najväčší rozvoj činnosti ČK však spadá do rokov 1958 – 1973, kedy pod vedením zdravotnej sestry Terézie Pechovej boli vyškoľované hliadky a družiny, ktoré sa zúčastňovali na obvodných a okresných kolách, kde dosahovali výborné výsledky. Neboli to len žiacke družstvá, ale súťažili i ženy.

V roku 1975 organizácia zanikla, výbor sa staral len o organizovanie a nábor bezpríspevkových darcov krvi.

Nová plodnejšia éra začína v r. 1985 pod vedením predsedníčky p. Cecílie Krížovej a ostatných členov výboru. V tomto období sa zorganizoval zber liečivých rastlín, bol založený zdravotný krúžok, organizovali sa brigády, vysadili sa stromčeky, organizovali sa masáže, usporiadaný bol kurz obväzovej techniky, boli odvysielané prednášky so zdravotnou tematikou a uskutočnili sa návštevy starých občanov.

Potom organizácia zanikla na 10 rokov.

Noví zapálení členovia zvolali v roku 1998 členskú schôdzu, na ktorej bol zvolený nový výbor pod vedením p. Jany Žilínkovej. Zamerali sa hlavne na získavanie nových členov. Zorganizovali výstavky ručných prác, brigády na skrášľovanie obce. Bol založený zdravotný krúžok, v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Uníne sa uskutočnil zájazd do divadla. Organizácia sa zapája do finančnej zbierky „NARCIS“ na účely onkológie. Dňa 14.9.1998 navštívil náš pán starosta Štefan Andel sídlo medzinárodného výboru ČK v Ženeve, kde boli ocenení „zlatí“ darcovia krvi. Zároveň s nimi prevzal náš starosta i Vyznamenanie za obetavú a zaslúžilú prácu v ČK.  Po štyroch rokoch predsedníčka odstúpila a na jej miesto bola zvolená v r. 2002 p. Oľga Potreská.

Organizácia sa zapája i naďalej do finančnej zbierky „NARCIS“. V roku 2009 sa vyzbieralo 365,23 €, ktoré boli odoslané do centra nadácie. Je to už 8. krát, čo sa MS SČK do tejto akcie zapojil. V spolupráci s Transfúznou stanicou Skalica organizuje spoločné odbery krvi. Darcov sprevádza členka výboru p. Štefana Jurigová, ktorá vybavuje všetky náležitosti spojené s odbermi krvi. Návrhy na udelenie plakiet podáva organizácia.

Na výročnej schôdzi sa oceňujú v spolupráci s OcÚ zlatí, strieborní a bronzoví darcovia krvi. Občerstvenie pri odberoch a oceňovaní darcov je financované z obecného rozpočtu.

Minulý rok bol ocenený jeden zlatý darca – Peter Rehák, traja strieborní darci – Peter Vávrovič, Patrik Valachovič, Zlata Hoferková a dvaja bronzoví darci – Jana Flajžíková st. a Andrej Švec.

Organizácia zobrala pod patronát pomník padlých a jeho okolie, kde sa stará o jeho úpravu. Na športovom dni pri príležitosti MDD a na akcii „Unínske samohyby“ zabezpečuje zdravotný dozor.

Zorganizovali sme letné hody: v piatok – DISCO, v sobotu – tanečnú zábavu s hudbou „RUBÍN“.

Pre aktívnych darcov krvi sme v spolupráci s OcÚ dňa 13.12.2008 zorganizovali posedenie s kultúrnym programom, na ktorom vystúpila spevácka skupina „RADOSŤ“ aj s harmonikou a žiačky základnej školy vystúpili s recitáciou.

Navštívili sme našich spoluobčanov v DSS Holíč, Mokrý Háj a Unín.

Prezentujeme sa dodávaním materiálov z našich akcií do Unínskych novín a do Zvestí. Každým rokom prispievame do tomboly: hasičom, chovateľom, regrútom a v tomto roku sme prispeli aj na 1.Valentínsky ples SÚS SČK Senica. Prispeli sme záhradkárom na krojový, JD – úcta starším, vitamínové balíčky darcom. Sponzorsky sme prispeli do DSS Barborka. Od začiatku školského roka sa opäť obnovil zdravotný krúžok pri našej organizácii. Pod vedením našich členiek Mgr. Pavlíny Matulovej a Ivany Šrámkovej sa pravidelne stretávajú a oboznamujú s pravidlami prvej pomoci a pripravujú sa na jarnú súťaž. Náš výbor je 7-členný. Pravidelne sa stretávame na výborových schôdzach, predseda navštevuje pracovné stretnutia na SÚS SČK Senica. Dňa 29.mája sa v Dome humanity SČK stretli delegáti MS SČK na rokovaní Územného snemu SČK, aby zhodnotili výsledky. Za mimoriadne aktivity  z rúk generálneho sekretára prevzalo 15 dobrovoľníkov SČK vyznamenania. Za našu obec a MS SČK Unín bola delegovaná predsedníčka Oľga Potreská, ktorá si prevzala vyznamenanie II. stupňa za dobrovoľníctvo, humanity a obetavosť.

Základným našim zámerom je pokračovať v bezplatnom odbere krvi, prispievať darcom na občerstvenie a ich odmeňovanie.

Zabezpečiť zdravotný dozor na detskej olympiáde pri príležitosti MDD, na „Unínskych samohyboch“ a iných športových podujatiach, založiť a vyškoliť zdravotnú jednotku pri OcÚ, zabezpečovať školenia poskytovania prvej pomoci, navštevovať našich spoluobčanov v DSS.

K dnešnému dňu máme evidovaných 87 členov. V našej obci máme 50 držiteľov bronzových plakiet MUDr. Jána Jasnkého, 29 držiteľov strieborných plakiet, 11 držiteľov plakiet zlatých a 1 držiteľa diamantovej plakety a medaily prof.MUDr.Jána Kňazovického za 100 odberov krvi.

Poďakovanie patrí nášmu starostovi Štefanovi Andelovi a našim poslancom za finančnú podporu našej organizácie.

V tomto roku máme výročnú schôdzu naplánovanú na  6. marec o 17 hod. v zasadačke KD Unín, kde spolu so starostom obce opäť oceníme našich darcov krvi. Podrobnosti dodáme po výročnej schôdzke. V tomto roku plánujeme uskutočniť diskozábavu a tanečnú zábavu na letné hody .

Prvý spoločný odber v tomto roku sa uskutočnil 8.2. za účasti 17 darcov.

V mene celého výboru by som chcela poďakovať všetkým, ktorí našej organizácii pomáhajú a prispievajú akýmkoľvek spôsobom.

Výbor pracuje v tomto zložení:

Oľga Potreská                      predseda       kontakt: 0915 626 479

Štefana Jurigová                  tajomník

Zlata Machová                      pokladník

Jana Benkovičová               zdrav. referent

Terézia Stróžová                  ref. BDK

Eva Mihálová                        revízor

Jana Flajžíková                     revízor

Prvého odberu krvi v tomto roku sa zúčastnili:

Jana Flajžíková st., Jana Flajžíková, Zlata Hoferková, Lenka Mihálová, Oľga Potreská, Dušan Vlk, Richard Masaryk, Pavol Masaryk, František Drúžek, Pavol Pivák, Vladimír Bilka, Ján Havel, Ľubomír Rehák, Pavol Huliman, Marcel Valachovič, Ing. Ivan Kováč, F. Masár

Všetkým darcom ďakujem a chcem motivovať mladých a zdravých ľudí z našej obce, aby sa pripojili a prišli darovať krv. Ďalší odber krvi je naplánovaný na 31.5.2010.

Ľudskú krv sa zatiaľ nepodarilo umele vyrobiť. To znamená, že stále rastúcu potrebu krvi pre ochranu zdravia, ale i záchranu ľudských životov možno zabezpečovať len darovaním človeka človeku.

Ľudia, ktorí ponúkajú svoju krv ako dar, aby zachránili životy iným, sú vzorom ľudskosti ostatným.

Patrí im veľká úcta a nevýslovná vďaka.

V Uníne, 14.2.2010                                                 Oľga Potreská – predseda MS SČK

Výročnú členskú schôdzu MS SČK Unín, ktorá sa konala dňa 6.3.2010 zahájila predsedníčka p.Oľga Potreská. Na začiatku ospravedlnila p.Vieru Kopúnkovú – riaditeľku SČK SČK Senica a taktiež starostu obce. Privítala zástupcu starostu obce p.Jána Palkoviča a všetkých prítomných členov organizácie.

Po odhlasovaní návrhovej komisie tajomníčka p. Štefánia Jurigová prečítala správu o činnosti za minulý rok, v ktorej spomenula organizovanie finančnej zbierky NARCIS, pokračovanie v bezplatnom darcovstve krvi v spolupráci s OcÚ, zdravotný dozor na deň deti a na samohyboch, brigáda u Pomníka padlých, organizovanie letných hodov, ktoré sme organizovali druhým rokom. V piatok sme usporiadali diskozábavu pre mládež a v sobotu tanečnú zábavu. Na spríjemnenie našich hodov sme oslovili našu dedinskú kapelu Unínčanku, ktorá mala dlhšiu odmlku v našej obci. Takto náš výbor reagoval preto, lebo chceme, aby mala Unínčanka svoje miesto v našej obci a práve preto i tento rok smu ju oslovili s učinkovaním na letné hody, kde bude vyhrávať po obci, večer na tenečnej zábave a v nedeľu v kostole. Obnovili sme zdravotný krúžok, navštívili DSS Mokrý Háj, Holíč, Unín a odovzdali sme sladkosti a ovocie našim seniorom.

Po správe revízorov o finančnom hospodárení a predložení plánu činnosti bolo pristúpené k hlavnému bodu a to odmeňovaniu darcov krvi. Územný spolok SČK Senica už 16 rokov organizuje oceňovanie bezplatných darcov krvi v sídle Medzinárodného výboru ČK v Ženeve. Toto význemné podujatie je možné organizovať len vďaka výbornej spolupráci s mestskými úradmi, obecnými úradmi a zamestnávateľskými organizáciami, ktorí hradia náklady na podujatie. Preto by som chcela poďakovať nášmu starostovi Štefanovi Andelovi a všetkým poslancom za finančné prostriedky vynaložené na tieto účely.

Najvyššie spoločenské ocenenie za mnohonásobné bezplatné darovanie krvi si v tomto roku prevezmú v Ženeve páni Ladislav Pobuda, Marek Valachovič, Marcel Valachovič a František Drúžek za 40-násobné darovanie krvi. Na udelenie bronzovej plakety splnil podmienky p.Tomáš Švec. Všetkým menovaným predsedníčka poďakovala a spolu so zástupcom OcÚ p.Jánom Palkovičom odovzdali kvety a vecné dary. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí darovali v minulom roku krv, ale i tým, ktorí boli zo zdravotných dôvodov vyradení. Pri tejto príležitosti zablahoželala členom organizácie, ktorí sa v tomto roku dožívajú 50.narodením. Sú to p.Anna Pechová a p.Peter Masaryk. Menovaným taktiež odovzdala kvety a vecné dary. Zároveň popriala všetkým členom, ktorí sa v tomto roku dožívajú svojich jubileí pevné zdravie, veľa šťastia, úspechova v osobnom i pracovnom živote.

Ďalej by som chcela vyzdvihnúť a oceniť prácu dvoch členiek nášho spolku p. Terézie Stróžovej a p.Štefana Jurigovej. Za aktívnu dlhoročnú prácu a za to že sú oporou nášho spolku im patrí úceta a vďaka. Za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu si menované prevzali vyznamenanie II. stupňa.

Po odmeňovaní zdravotná referentka organizácie Bc. Jana Benkovičová predniesla prítomným referát na tému vysoký krvný tlak. Po diskusii, v ktorej vystúpil p.J.Palkovič, p.O.Potreská a p.Š.Jurigová predsedníčka MS SČK poďakovala všetkým za celoročnú prácu a za aktívnu účasť na zasadnutí a výročnú schôdzu ukončila.

V Uníne 24.3.2010                                    Oľga Potreská – predseda MS SČK Unín

Čo chystáme:

MS SČK v spolupráci s Ligou proti rakovine Skalica uskutoční dobrovoľnú finančnú zbierku NARCIS pre onkologických pacientov dňa 16.apríla 2010. Pomáhať budú študenti Gymnázia Skalica a SZŠ Skalica. Za príspevky Vám výbor MS SČK v Uníne vopred ďakuje.

Deň narcisov

            V roku 2010 oslavuje Liga proti rakovine SR 20. výročie svojho pôsobenia. Vznikla 15.januára 1990 v Bratislave. Ako jediná charitatívna organizácia vo vtedajšom ČSSR iniciovala boj proti rakovine podľa vzorov podobných organizácií v Európe a vo svete. Liga proti rakovine sa stala uznávaným partnerom štátnej zdravotnej správy.

            Od začiatku svojej existencie poskytovala Liga finančnú pomoc viacerým ústavom, nemocniciam, oddeleniam a laboratóriám na Slovensku. Liga má zriadené Linky pomoci a poradenské služby s cieľom poskytovať verejnosti, pacientom a ich príbuzným informácie a rady týkajúce sa rakoviny.

            Od roku 1968 sú na Slovensku spoľahlivé údaje o výskyte rakoviny, ktoré zbiera a hodnotí Národný onkologický register. Najčastejšou nádorovou chorobou u mužov je od roku 1980 rakovina pľúc a od roku 1995 rakovina hrubého čreva a prostaty. U žien prevláda rakovina prsníka, hrubého čreva a maternice a má stále narastajúcu tendenciu. Súčasný stav výskytu a úmrtia jasne naznačuje, že je veľmi potrebné zintenzívniť programy primárnej prevencie, skríningu a výchovy. Preto i my v našej obci Unín pod vedením MS SČK za spolupráce Ligy proti rakovine Skalica sme sa rozhodli pomáhať onkologickým pacientom. Desať rokov sa zapájame na Deň narcisov v usporiadaní finančnej zbierky. Liga nám zasiela prospekty, brožúry a malé narcisy, ktoré sa rozdávajú ako symbol tejto akcie. Zbierka sa uskutočňuje vyberaním dobrovoľných peňažných darov, ktoré sa komisionálne sčítajú a odovzdajú do centra nadácie na účely onkológie, o čom je vedená dokumentácia. Pre informáciu sa vyzbierali tieto čiastky:

Rok     2001               2.134,- Sk                 rok      2006               9.140,- Sk

            2002               5.350,- Sk                             2007               8.191,- Sk

            2003               5.030,- Sk                             2008               7.800,- Sk

            2004               6.920,- Sk                             2009               365,23 €

            2005               5.055,- Sk                             2010               424,34 €

V roku 2003 sa venovalo NsP v Skalici 17.000,- Sk na dezinf. žiariče pre onkológiu, v roku 2004  – 51.000,- Sk       na dermatoskop na kožné oddelenie, kreslo pre chemoterapiu, sternálne ihly pre hematológiu, v roku 2005 sa venovalo 65.000,- Sk na parochne pre onkopacientky, endoskop na vyšetrenie prostaty, v roku 2006 – 92.000,- Sk na polohovateľné lôžko pre chomoterapiu, príslušenstvo gastro a kolofibroskopu, v roku 2007 – 122.000,- Sk na negatoskop pre mamografiu, v roku 2008 – 150.000,- Sk na prístoj pre lymfodrenážnu masáž na odstraňovanie pooperačných opuchov, v roku 2009 – 5.000,- € na vyvolávací automat pre mamografické pracovisko.

            Liga proti rakovine každoročne zverejňuje príjmy aj výdaje. Robí to formou letákov, výročnej správy a uverejnením na internetovej adrese www.lpr.sk .

V našom regióne (Skalica) sa vyzbieralo 10.774,52 €. Polovica uvedenej čiastky zostane NsP Skalica.

            Touto cestou by som chcela poďakovať študentom, ktorí sa každoročne zúčastňujú tejto zbierky, ďalej poďakovanie patrí Vám všetkým občanom, ktorí ste prispeli a nie je Vám ľahostajný osud ťažko chorých.

            V Uníne, dňa 21.5.2010                                                     Oľga Potreská

                                                                                             predsedníčka MS SČK Unín

Na začiatku školského roka 2009/2010 sa znova rozbehla činnosť zdravotníckeho krúžku pod vedením Mgr. Pavlíny Matulovej a Ivany Šrámkovej. Dvadsať členov krúžkusa stretávalo na starej pošte alebo v základnej škole, kde si hravou formou osvojovali pravidlá a techniku prvej pomoci.

V januári 2010 najlepších 10 členov z prvého a durhého stupňa sa začalo pripravovať na súťaž: „Družstiev mladých zdravotníkov“, ktorá sa uskutočnila 17.mája 2010. Deti zvládli súťaž na výbornú. Boli jednié družstvo, ktoré sa zúčastnilo súťaže po prvý krát. Z pätnástich zúčastnených družstiev sa umiestnili: prvý stupeň na piatom mieste a druhý stupeň na šiestom mieste. Za úšasť im SČK Senica udelil diplom a každý žiak dostal vecnú odmenu. Súťaž prebiehala v štyroch disciplínach. Vo vedomostnej časti: Čo vieš o červenom kríži a červenom polmesiaci a bezpríspevkovom darcovstve krvi. Ďalšia časť bola poskytovanie prvej pomoci – ošetrovanie poranenia a úkony zachraňujúce život – umelé dýchanie a masáž srdca.

Poďakovanie patrí vedúcim krúžku za prípravu a všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže za reprezentáciu SČK Unín a ZŠsMŠ Unín.

Na druhom spoločnom odbere krvi (31.5.2010) sa zúčastnili:

Dušan Vlk, Hana Vlková, Ing. Ivan Kováč, Miroslav Sokol, Milan Hrebačka, Bc. Jana Žilínková, Mgr. Pavlína Matulová, Zlata Hoferková – vyradená, Pavol Masaryk, Jana Flajžíková ml.

Na treťom odbere krvi (30.8.2010) boli:

Zlata Hoferková, Kornélia Mlčúchová, Henrieta Flamíková, Vladimír Bilka, Milan Hrebačka, Richard Masaryk, Marcel Valachovič, Patrik Valachovič, Dušan Vlk, Jana Flajžíková, Lucia Švecová – vyradená, Ing. Ivan Kováč – vyradený

Bezpečnosť na cestách

Slovenský Červený kríž v spolupráci s odborom dopravnej polície Prezídia SR vykonal preventívne kontroly zamerané na preverenie úrovne vedomostí vodičov a poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, kontrolu obsahu a druhov lekárničiek pre cestnú dopravu.  Tejto akcie sa z nášho spolku zúčastnili Zlata Machová a Oľga Potreská. V dňoch 12.7., 14.7. a 16.7.2010 sme vykonali v Radošovciach, v Holíči a v Skalici kontroly. Väčšia časť vodičov vedela poskytnúť prvú pomoc a mala kompletnú lekárničku. No našli sa i takí vodiči, ktorým chýbala celá lekárnička a odmietli či nevedeli poskytnúť prvú pomoc. Akcia prebehla úspešne a podľa reakcie i samotných vodičov, takéto kontroly by sa mali uskutočňovať častejšie, aby si vodiči uvedomili potrebu získania znalostí a poskytovania prvej pomoci.

                                                                                        Oľga Potreská – predsedníčka MS SČK Unín

Rok 2011

Výbor pokračuje v tom istom zložení.

Výročná členská schôdza bola 13. marca 2011. Schôdzu otvorila predsedníčka spolku a privítala hostí. Správu o činnosti za uplynulé obdobie predložila tajomníčka p. Štefana Jurigová. Správu revízorov o finančnom hospodárení spolku prečítala p. Zlata Machová a plán činnosti na rok 2011 p. Jana Flajžíková.

Boli odmenení darci krvi. Striebornú plaketu prevzal p. Dušan Vlk, bronzovú plaketu p. Pavol Pivak a Ing. Ivan Kováč. Predsedníčka p. Oľga Potreská všetkým poďakovala a spolu so starostom obce p. Štefanom Andelom odovzdala malú pozornosť. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí darovali krv v minulom roku, ale i tým, ktorí boli zo zdravotných dôvodov vyradení. Pri tejto príležitosti zablahoželala p. Jane Vaculkovej k 50-tym narodeninám, ktorých sa v tomto roku dožíva, ale i ostatným členom, ktorí sa v tomto roku doživajú svojich jubileí. Nezabudli ani na najstaršie členky spolku, ktoré si uctili a odovzdali kytičku a malú sladkosť.

Zdravotná referentka Bc. Jana Benkovičová si pripravila referát na tému „Zdravá výživa“.

Po oficiálnej časti bola otvorená diskusia, kde sa zapojil starosta obce a predsedníčka spolku. Minútou ticha si všetci prítomní uctili tragédiu v Japonksu. Na záver predsedníčka poďakovala členkám výboru a členom spolku za prácu, ktorú odviedli v minulom roku a poďakovala starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za schválenie financií na občerstvenie pre darcov krvi z obecného rozpočtu. Poďakovala taktiež p. Viere Kopúnkovej, riaditeľke SÚS SČK v Senici, členkám ČK, ktoré vedú zdravotnícky krúžok a všetkým, ktorí poukázali 2 % z daní ako i všetkým ostatným, ktorí sú ochotní pomáhať v tom, aby spolok v našej obci fungoval.

Aktivity za rok 2010:

– finančná zbierka NARCIS (v našej obci 10. krát) – vyzbieralo sa 424,- €

-bezplatné darčovstvo krvi – spoločný odber bol 4 x

– oceňovanie darcov krvi

– zdravotnícky dozor na Detskej olympiáde a Unínskych samohyboch

– brigáda u Pomníka padlých

– organizovanie diskozábavy v piatok na letné hody a tanečnej zábavy v sobotu

– zdravotnícky krúžok

– účasť na súťaži Mladý zdravotník, zakúpili sa tričká s legom spolku a financovala sa návšteva kina v Skalici

– účasť na preventívnych kontrolách na cestách v spolupráci s dopravnou políciou (Skalica, Holíč, Radošovce)

– prezentácia spolku prostredníctvom príspevkov v Unínskych novinách a Zvestiach

– príspevok na tombolu: hasičom, chovateľom pre deti MŠ a ZŠ, regrútom, na krojový ples záhradkárom, na ples SČK Senica

– vitamínové balíčky odovzdané darcom krvi

– ovocie klientom DSS Baraborka Unín

– prednáška na výročnej schôdzi

– prednáška PP na ZŠ Unín

Prvého odberu krvi – 4. 4. 2011 sa zúčastnili: Zlata Hoferková, Pavol Masaryk, Simon Masaryk, Richard Masaryk, Marek Valachovič, Marcel Valachovič, Michal Krempa, Hana Vlková, Dušan Vlk.

Dňa 7. apríla 2011 sa členky výboru MS SČK zúčastnili na jarnej bigáde u Pomníka padlých.

2. Odber krvi  4. 7. 2011, zúčastnili sa: Jana Flajžíkova ml., Jana Flajžíková, Zlata Hoferková, Mgr. Pavlína Matulová, Marek Valachovič, Marcel Valachovič, Vladimír Bilka, Ladislav Pobuda, Richard Masaryk, Hana Vlková a Dušan Vlk.

3. Odber krvi 10.10.2011 – zúčastnili sa: Dušan Vlk, Hana Vlková, Marcel Valachovič, Marek Valachovič, Richard Masaryk, Ing. Ivan Kováč, Zlata Hoferková, Peter Smolinský.

Rok 2012

1.Odber krvi – 16.1.2012 – účastníci: Ing. Ivan Kováč, Richard Masaryk, Marek Valachovič, Marcel Valachovič, Milan Hrebačka, Peter Smolinský, Michal Krempa, Marián Malík ml., Slavomír Mach, Miroslav Krempa, Vladimír Prokeš.

Dňa 3.3.2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza. Predsedníčka p. Oľga Potreská po zahájení privítala hostí, p. Veroniku Kopúnkovú – riditeľku SÚS SČK Senica a starostu obce p. Štefana Andela. Po prečítaní správy o činnosti za uplynulé obdobie, správy revízorov a plánu činnosti za rok 2012 pristúpila k odmeňovaniu darcov krvi.Darcovia krvi sú obdivuhodní ľudia, konštatovala predsedníčka, darujú tekutinu, ktorú nemožno ničím nahradiť. Denne zachraňujú stovky životov, môžu pomôcť nám všetkým. Krv je so všetkými svojími zložkami zložitou a zároveň dokonalou tekutinou. I v dnešnej pretechnizovanej dobe zostáva jej výlučným a nenahraditeľným zdrojom darca krvi – zdravý človek. Sme radi, že i my máme medzi sebou takýchto ľudí – darcov, ktoír splnili podmienky na udelenie plakiet Jana Jánskeho. Sú to páni Marián Malík, Milan Hrebačka, ktorí prevzali bronzovú plaketu a pani Jana Flajžíková st. a p. Ľuboš Klena striebornú. Predsedníčka zároveň poďakovala všetkým darcom krvi, ktorí darovali krv, ale i tým, ktorí boli zo zdravotných dôvodov vyradení. Ďalej zablahoželala členom MS SČK, ktorí oslávia 50-té narodeiny. Sú to p.Beáta Hoferková a p. Peter Hoferka. Zároveň popriala všetkým členom, ktorí sa doživajú svoich jubileí veľa zdravia. Po oficiálnej časti vystúpila zdravotná referentka p. Jana Benkovičové a v diskusii sa zapojil starosta obce poďakovaním celému výboru za činnosť. P. Machová informovala o zmene stravovania a zrušenia autobusu na hromadný odber krvi. Taktiež sa mení vypisovanie návrhov na udelenie plakiet. Doteraz sa návrhy vypisovali v našej organizácii, po novom sa bude vypisovať na TS Skalica. Po prečítaní správy návrhovej komisie predsedníčka schôdzu ukončili, všetkým poďakovala a pozvala na občerstvenie.

Dňa 30.3.2012 sa členky výboru zúčastnili brigády u Pomníka padlých.

Dňa 13.4.2012 sme sa zapojili do finančnej zbierky NARCIS. Je to už 12. krát, čo sme sa zúčastnili tejto akcie.  V tejto zbierke sa vyzbieralo 216,39 €, ktore boli odovzdané do Centra nadácie na pomoc onkologicky chorým, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní a na podporu výzkumu a klinických projektov.  Lvýbor MS SČK v Uníne ďakuje všetkým, ktorí prispeli do tejto zbierky, ďalej ďakuje študentom Benediktovi Vaculkovi, Radke Masarykovej, Simeonovi Masarykovi a Martinovi Mlčúchovi, ktorí sa po celý deň tejto akcie zúčastnili.

2. odber krvi – 23.4.2012 – účastníci: Bc. Jana Žilínková, Vladimír Bilka, Peter Smolinský, Ing. Ivan Kováč, Marcel Valachovič, Jana Flajžíková st., Jana Flajžíková ml. Ľuboš Klena, Peter Khúla, Peter Rehák, Radoslav Kubina, Patrik Valachovič, Ladislav Pobuda, Tomáš Švec, Gabriela Polakovičová, Marcela Polakovičová, Ladislav Kuchárek, Roman Kuchárek, Pavol Masaryk, Štefan Daniel, Milan Rešetka.

Na 9.6.2012 bol naplánovaný rozprávkový pochod ku dňu MDD, nakoľko bolo nepriaznivé počasie – program sa presunul po obci. Jednotlivé stanoviská boli od kultúrneho domu smerom novou ulicou až do vrchného konca a naspäť dole veľkou stranou okolo fary. Naša organizácia vykonávala ka každom stanovisku zdravotný dozor. Do tejto akcie sa zapojili všetky spoločenské organizácie. Na svojích stanoviskách mali pripravenú súťažnú disciplínu a sladkosť pre deti. Po skončení disciplín všetci sa presunuli do KD, kde bolo občerstvenie. Taktiež naša organizácia sa postarala o zaujímavú činnosť – maľovanie na tvár, o ktorú bol veľký záujem. Taktiež sme pre deti, nakoľko sme nemali žiadnu disciplínu zakúpili vymaľovanky, píšťalky, bublifuky, sponky do vlasov, voskovky, fixovky, balónky, prívesky na kľúče, rôzde druhy pier, ktoré sme rozdávali všetkým zúčastneným deťom. Zakúpili sme 200 balónikov, ktorými sme vyzdobili miestnosti kultúrneho domu. Mali sme naplánované i disco, kde boli pozvané dve animátorky z Holíča, bohužiaľ pre chorobu sa nezúčastnili.

 3. odber krvi sa konal 13. 8. 2012, zúčastnili sa: Bilka Vladimír, Valachovič Marcel, Krempa Michal, Smolinksý Peter, Rešetka Tomáš, Kuchárek Ladislav, Flajžíková Jana st., Andelová Ľubica, Polakovičová Marcela, Polakovičová Gabriela, Tomšová Karolína, Kubina Tomáš, Flajžíková Jana, Vlková Hana, Masaryk Richard, Kuchárek Roman, Pobuda Ladislav, Khúla Peter, Rehák Peter, Vlk Dušan, Kuchárková Viera, Valachovič Patrik, Malík Marián, Bartal Jakub, Švec Tomáš.                                       

Rok 2013

Darci krvi – január: Viera Kuchárková, Roman Kuchárek, Slavomír Mach, Zlata Hoferková, Bc.Jana Žilínková, Ing. Ivan Kováč, Ladislav Pobuda, Vladimír Bilka, Milan Hrebačka, Ľuboš Klena, Miroslav Bartal, Jakub Bartal

február: Marcela Polakovičová, Ladislav Kuchárek, Marcel Valachovič, Dušan Vlk, Hana Vlková

marec: Peter Rehák, Radoslav Kubina, Marek Valachovič, Skarleta Vaňková, Matúš Matula

máj: Dušan Vlk, Hana Vlková, Marek Valachovič, Bc. Jana Žilínková, Ing. Ivan Kováč, Peter Smolinský

Výročná schôdza sa konala 2. marca 2013. Hostia: p. Veronika Kopúnková – riaditeľka ÚS SČK Senica a starosta obce p. Štefan Andel.

Ocenení darci krvi – bronzová plaketa: pp. Hana Vlková, Ladislav Kuchárek, Peter khúla, Miroslav Bartal, Peter Smolinský. Zlatú plaketu profesora Janského prevezme v Medzinárodnom sídle ČK v Ženeve p. Vladimír Bilka.

50-roční jubilanti spolku: pp. Jarmila Krempová, Jana Masaryková, Zlata Hoferková a Ladislav Pobuda.

Všetkým oceneným prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, úspechov v osobnom i pracovnom živote.

V obci máme 60 držiteľov bronzových, 32 držiteľov strieborných, 17 ddržiteľov zlatých plakiet profesora Janského a 1 držiteľa diamantovej plakety a Kňazovického plakety.

Nový výbor pracuje v zložení: Oľga Potreská – predseda, Štefana Jurigová – tajomník, Zlata Machová – pokladník, Jana Benkovičová – zdravotný referent, Terézia Stróžová – referent BDK, Eva Mihálová a Jana Flajžíková – revízorky.

Delegáti na územný snem 31. 5. v Senici – Oľga Potreská, Zlata Machová

Činnosť MS SČK Unín – bezplatné darcovstvo krvi, oceňovanie darcov a 50-ročných jubilantov, zbierka Narcis, dozor na MDD, samohyboch a hasičskej súťaži, účasť na rozprávkovom pochode, účasť na mikulášskom poobedí, patronát nad Pomníkom padlých – brigády, prednášky a iné.

V Uníne, dňa 15. 7. 2013

O činnosti ČK Unín

 Od r.2015 je nový členský výbor v zložení:

Predseda- Silvia Klenová

Tajomník- Zuzana Lipovská

Pokladník- Zlata Machová

Referent- Štefana Jurigová

Revízor- Tatiana Kovácsová

Členky výboru sa naďalej celoročne staráme o Pomník padlých hrdinov 1.sv.vojny, zastrešujeme akcie v obci zdravotným dohľadom.

Hromadný odber, ako fungoval roky, skončil pre slabú účasť. Nemocnica odmietla platiť prázdny autobus.  Preto vyzývame darcov krvi k individuálnym odberom. Odbery v NsP Skalica naďalej pokračujú v pondelok a utorok.

Svojich členov odmeňujeme drobnými darčekmi k životnému jubileu 50 rokov a k dosiahnutí všetkých Janského plakiet.

Pokračujeme v zbierke narcis v spolupráci s Ligou proti rakovine. Zbierka je každým rokom úspešná a s pomocou študentiek Gymnázia vyzbiera sa úctihodná suma na pomoc onkologicky chorým pacientom.

Každý rok pripravujeme Kultúrny dom výzdobou k Mikulášskemu poobediu a s novým výborom sme sa začali zúčastňovať na predajnej akcii predajom slaného pečiva a pre najmenších predajom Hot-dogov.

Asi najväčšou novinkou činnosti ČK je organizovanie koncertov hudobných skupín. V r.2016 sme privítali vokálnu skupinu Fragile a o rok neskôr Františka a Vojtu Nedvědovi. Obidva koncerty dopadli výborne, preplnená sála a vynikajúca atmosféra. Pre opravu KD sme po dva roky koncerty nemohli zorganizovať, ale po oprave budeme veľmi radi pokračovať.

Keďže doba je uponáhľaná a každá členka má veľa práce doma s rodinou i v zamestnaní, vážim si prácu každej jednej členky výboru a ďakujem im za prácu, ktorú vykonávajú.

                                                                                                Silvia Klenová, predseda ČK Unín