Unínské noviny

Redakcia

Šéfredaktor

ThLic. Martin Hoferka, Th.D.

Výkonná redaktorka

Rozália Drúžková

Redakčná rada

Mgr. Daniela Hladká

Adresa redakcie

Obecný úrad Unín
Unínske noviny
908 46 Unín č. 332
Slovensko
Telefón: ++421 34 66 21 452
Mail: obec@unin.sk