Preskočiť na obsah

Osobnosti

Osobnosti z kňazských radov viažuce sa k Unínu do konca 19. storočia:

Prof. ThDr. Andrej Dermek, SDB, narodil sa 27. novembra 1914 v Uníne ako štvrtý syn Jána Dermeka a Barbory, rod. Buchtovej. Ako trinásťročný odchádza na gymnaziálne štúdia k saleziánom do Šaštína. Po skončení piatej triedy v roku 1932 vstúpil do ich noviciátu v Hronskom Beňadiku a po jeho skončení zložil sľuby. Vo filozofických štúdiách pokračoval vo Fryštáku a v Ostrave. V rokoch 1936 – 38 vykonával pedagogickú prax v saleziánskych ústavoch v Šaštíne a v Trnave. Teológiu študoval v rokoch 1938 – 40 na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, vzhľadom na vojnové pomery ju dokončil na Bohosloveckej fakulte slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1942. Dňa 5. apríla 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza a na druhý deň slúžil v rodisku na priestranstve pred kaplnkou sv. Barbory svoju primičnú sv. omšu. Doktorát teológie získal roku 1945 obhajobou dizertačnej práce z odboru pastorálnej teológie v Bratislave. Od tohto roku prednášal Nový zákon na saleziánskom teologickom učilišti v Hronskom Beňadiku a neskôr vo Svätom Kríži nad Hronom. Tu ho zastihla i osudná barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950. Bol spolu s ďalšími internovaný najprv v Šaštíne potom v Podolínci. Vo februári 1951 pri pokuse o útek cez hranice ho chytili. V roku 1952 bol odsúdený v Bratislave na 14 rokov nepodmienečne, na základe amnestie ho v roku 1960 prepustili z väzenia. V období rokov 1968 – 1981 bol provinciálom saleziánskej rodiny na Slovensku. Až do roku 1990 bol mimo pastoráciu. Po novembri 1989 ho pozvali na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, aby ako odborný asistent prednášal Nový zákon. Tu sa roku 1991 habilitoval na docenta a roku 1997 ho vymenovali za profesora Nového zákona. Stal sa i vedúcim katedry Nového zákona. Tu pôsobil až do roku 1998. V roku 2000 mu rodná obec Unín udelila čestné občianstvo. Zomrel v Pezinku dňa 22. novembra 2003. Pochovaný je na cintoríne v Šaštíne. Napísal množstvo prác, z ktorých spomeňme aspoň knižne vydané meditácie nad textami Nového zákona Chlieb a slovo. Väčšina jeho prác bola vydávaných formou samizdatu. Diela písal pod pseudonymom Ander a A. Zunín. V súčasnosti sa pripravuje jeho beatifikačný proces na diecéznej úrovni.

MUDr. Imrich Moro, sa narodil 8. októbra 1926 v Uníne. Po skončení ľudovej školy v obci začal svoje gymnaziálne štúdia v Bratislave, kde i v r oku 1944 zmaturoval. Kvôli vojnovým udalostiam sa vrátil k rodičom a na jeseň 1945 nastúpil na Lekársku fakultu UK v Bratislave. Ako synovi kulaka mu bolo bránené po roku 1948 v štúdiách. Ujal sa ho prof. MUDr. Bolcek a pracoval v bratislavskej nemocnici u Milosrdných bratov ako pomocný asistent, hoci nemal ešte skončené štúdia. Štúdiá konečne ukončil v roku 1951 a po rôznych peripetiách sa mu podarilo zamestnať sa na Urologickej klinike na Hlbokej ceste v Bratislave, kde pracoval 13 rokov. Za ten čas sa mu podarilo urobiť tri asistenčné skúšky a pripravoval sa na ašpirantské skúšky. Pre opätovné odmietnutie vstupu do strany z náboženských dôvodov mu tieto skúšky neboli umožnené vykonať. Od 1. februára 1964 prešiel pracovať na Urologické oddelenie Ústavu Tbc v Podunajských Biskupiciach, kde zostal až do svojho odchodu do dôchodku. Venoval sa problematike Tbc a urológie, kde publikoval i viaceré práce. V roku 2000 získal čestné občianstvo svojej rodnej obce ako ocenenie nielen za vykonanú prácu v oblasti medicíny, ale i za ľudský prístup a porozumenie Unínčanov. Pochovaný je na cintoríne v Uníne

Alberch Ján, niekedy aj Albrechta Ján, kňaz, kultúrny pracovník, bernolákovec

 • nar. 25. 6. 1763 v Uníne, zom. 14. 9. 1829 v Suchej nad Parnou
 • teológiu absolvoval v Bratislave
 • kaplán v Častej a Mysleniciach
 • farár v Suchej nad Parnou od roku 1794, od roku 1805 vicearchi­diakon smolenického obvodu
 • napísal pravdepodobne viacero básní, venoval sa i dejepisectvu

Tamaškovič (Tamaskovics) Jozef, kňaz

 • nar. 1786 vo Vrbovom, zom. 25. 7. 1846 v Štefanove
 • teológiu absolvoval v Trnave v semináry Mariánum
 • kaplán v Jacovciach, od roku 1810 v Uníne, od roku 1815 v Gbeloch
 • prvý farár v Kuklove od roku 1816, potom v Štefanove
 • farskej knižnici vo Vrbovom daroval starobylé dvojzväzkové Písmo

Nečesálek Michal Karol, kňaz, ľudovovýchovný pracovník, publicista, botanik,

 • nar. 26. 9. 1865 v Šaštíne – Strážoch, zom. 31. 7. 1936 v Bratislave
 • základnú školu navštevoval na Myjave, gymnázium v Skalici, teológiu v Ostrihome
 • kaplán v Uníne, v Borskom Mikuláši, neskôr tu i farárom a dekanom
 • v roku 1926 protonotár, kanonik trnavskej kapituly, biskupský denerálny vikár, diecézny škôldozorca
 • založil potravinný a úverový spolok, propagoval najmä pestovanie moruší

Ďurček Andrej Boleslav, náboženský spisovateľ, kňaz

 • nar. 19. 12. 1816 v Jelšave, zom. 17. 7. 1878 v Trnave
 • študoval v Levoči, Bratislave a Halle (práva?)
 • pôsobil v Hlbokom a Dunajskej Strede
 • teológiu študoval v Trnave
 • kaplán v Sucej nad Parnou, Stupave, Borskom Sv. Jure, Osuskom a v Uníne, od roku 1861 v Opoji
 • od mája 1864 žil v Trnave
 • v článkoch a knižných vydaniach sa najmä venoval vzťahom medzi katolicizmom a protestantizmom

Agnelli Juraj, kňaz, kanonik, rektor seminára, opát, apoštolský protonotár

 • nar. v Šaštíne, zom. 18. 8. 1756
 • kaplán od 27. 3. 1714 vo Veľkých Levároch, v Šaštíne, od 2. 4. 1719 farár v Malých Opatovciach, od 7. 7. 1715 v Závode, od 12. 7. 1719 v Uníne, kde sa v roku 1727 stal šaštínskym vicearchidiakonom (mal na starosť celý šaštínsky obvod, lebo archidiakon bol ako člen kapituly v jej sídle), od 1. 7. 1728 farár v Holíči
 • 22. 4. 1740 sa stal ostrihomským kanonikom, roku 1741 rektorom seminára sv. Štefana a nitrianskym archidiakonom
 • apoštolský protonotár a opát Preblahoslavenej Panny Márie z Kompoltu (?)
 • rozhojnil fundácie farnosti v Holíči a Šaštíne, v Trnave u sv. Mikuláša založil „večné omše“ (postaral sa o základinu, z výnosu ktorej sa každoročné slúžili sv. omše)
 • počas štúdií v semináry sv. Štefana predniesol viacero modlitieb k oslave sv. Štefana kráľa (podľa všetkého sám si ich zložil a ako uvádza literatúra, boli zúrodňujúce)

Thebery Gašpar, kňaz, príslušník nobility

 • nar. v Uníne, zom. 2. 9. 1759 v Petrovej Vsi
 • odchovanec semináru sv. Štefana, 1734 bakalár, roku 1735 magister filozofie, teológiu ukončil roku 1738
 • od 4. 5. 1740 farárom v Štefanove, od 2. 4. 1745 v Petrovej Vsi, kde i zomrel

(zmienka o tom, že bol kanonik sa neuvádza)

Thebery Štefan, kňaz nar. 1. 8. 1785 v Uníne, zom. 5. 11. 1867 v Tesároch

 • filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni a 28. 8. 1808 tam bol vysvätený za kňaza
 • kaplán v Banskej Štiavnici, od roku 1809 v Hronskom Beňadiku
 • od 15. 11. 1817 farárom v Szobe ( teraz v Maďarsku, blízo Vácu,; za jeho pôsobenia tam žili i Slováci), odkiaľ musel pre nedorozumenia s veriacimi odísť 12. 4. 1825 do Bessenyö (Maďarsko) a 22. 11. 1825 bol preložený do Tesárov, kde pôsolbil až do svojej smrti

Vanek Ján, kňaz, dobrodinec

 • nar. 28. 6. 1792 v Uníne, zom. 14. 7. 1862 v Bolerázy
 • odchovanec trnavského seminára Mariánum, ktoré absolvoval roku 1715 a 15. 8. toho istého roku bol vysvätený za kňaza
 • kaplán v Trstíne
 • od roku 1830 farár v Zelenči (Szilincs), od roku 1831 prešiel do Bolerázu, kde plodne pôsobil až do svojej smrti
 • vo všetkej literatúre je uvádzaný ako veľký dobrodinec ľudí

Pivonka Ján, kňaz, člen Slovenského učeného tovaryšstva (SUT)

 • nar. 30. 3. 1769 v Uníne, zom. 27. 4. 1849 v Uníne
 • odchovanec arcibiskupského semináru v Bratislave, ktorý aj zo štúdiami dokončil a vysviacku prijal v roku 1794
 • kaplán v Pobedíne, od 1797 v Novom Meste nad Váhom
 • od 18. 5. 1802 farár v Zavare, kde vo vleklom spore farnosti proti rodine Majthényiovej vyh­ral
 • 6. 2. 1847 sa zriekol úradu a uchýlil sa do rodiska, kde o dva roky neskôr zomrel
 • bol členom trnavského stánku SUT

Polakovič Pavol, kňaz, člen Slovenského učeného tovaryšstva (SUT)

 • nar. v Borskom Sv. Petri, zom. 18. 8. 1809 v Uníne
 • teológiu študoval tri roky v generálnom seminári a roku 1776 bol ordinovaný
 • kaplán v Borskom Sv. Mikuláši a Šaštíne, v roku 1778 kaplán a administrátor v Holíči, od 27. 9. 1780 v Uníne, kde i zomrel
 • roku 1793 kaplnku sv. Barbory prestaval do terajšej podoby; svedčí o tom nápis za oltárnym obrazom: Stavbu túto postavil a oltár na česť sv.Barbory Panny a Mučenice obetoval veľadôstojný Pán Pavol Polakovič, farár uninský 1793.
 • bol členom trnavského stánku SUT

Sekáč Ján, kňaz, člen Slovenského učeného tovaryšstva (SUT)

 • nar. 15. 5. 1767 v Borskom Sv. Petri, zom. 30. 10. 1818 v Šaštíne
 • štúdia ukončil v roku 1792, po vysviacke bol k dispozícii v Trnave
 • kaplán v Uníne od roku 1793, od roku 1796 v Gbeloch
 • farárom v Šaštíne od roku 1807, kde i zomrel
 • bol členom trnavského stánku SUT

Termézy Ján, kňaz, člen Slovenského učeného tovaryšstva (SUT)

 • zom. 13.5.1821 v Banskom Studenci ?
 • štúdia absolvoval v roku 1796 v arcibis­kupskom seminári v Bratislave
 • kaplán v Uníne, od roku 1797 v Starej Turej, 1798 v Pobedine, 1800 v Modre, 1802 v Pezinku, 1805 v Malých Opatovciach, od 1.8.1807 menovaný za miestneho kaplána vo Veľkých Vozokanoch, kde od 1.9.1807 sa stal farárom
 • od 20.5.1812 farár v Kesztölczi (terajšie Maďarsko), od 17.7.1815 admi­nistrátor v Kolpachu, kde 13.5.1821 zomrel (rôzne pramene udávajú rôzne dátumy a miesta jeho smrti, pravdepodobnejší dátum je však ale 13.5.1921)
 • prispievateľ hesiel do Slováru

Barcay Martin, kňaz, staviteľ farského kostola sv. Martina

 • zom. 17.9.1761 v Uníne
 • od 5.1.1727 farár v Špačinciach, od 7.8.1727 farár v Štefanove, od 30.4.1740 farár v Radošovciach
 • 7.2.1744 sa stal farárom v Uníne, kde v roku 1749 postavil nový kostol s vežou (pravdepodobne je pochovaný v krypte farského kostola)

Mons. THDr. Jaroslav Pecha, nar. roku 1940 v Uníne

 • v r. 1963 ukončil CMBF v Bratislave a bol vysvätený za kňaza
 • Pôsobiská: kaplán – Detva, Kláštor pod Znievom, Horná Ves, Hriňová,Martinfarár – Martindekan od r.1975 Martinod r. 1993 Banská Bystrica
 • od r. 1990 súdny vikár
 • v r. 1999 udelený titul Mons. a THDr.
 • odborný asistent UK – kánonické právo – teologická fakulta Badín

JUDr. Ctibor Matuškovič, nar. 1899 v Uníne

 • Po stredoškolských štúdiach začal študovať teologiu v Ostrihome, po roku štúdium ukončil a prestúpil na právo na UK v Prahe, kde v roku 1924 absolvoval.
 • Pracoval na súdoch v Nitre, Brne a v Bratislave. Bol radcom najvyąąieho súdu v Bratislave a Brne. Zomrel v r. 1962 a je pochovaný v Uníne.

Ján Sprušanský, sa narodil v roku 1921 v Uníne

 • Po stredoškolských štúdiách v Skalici vstúpil do jezuitského seminára, vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza v ENGHEINE (Belgicko) v r. 1949. Pôsobil od r. 1952 v Kanade, kde aj v r. 1982 zomrel. Je pochovaný v meste QUELPH.