Všeobecne záväzné nariadenie

  • o parkovaní vozidiel určených na podnikanie na miestnych komunikáciách
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o niektorých podmienkach držania psov