Všeobecne záväzné nariadenie

  • o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Unín
  • ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva Obce Unín Ceny Obce Unín a Ceny starostu Obce Unín.
  • ktorým sa stanovujú zásady prideľovania obecných bytov v obci Unín
  • o parkovaní vozidiel určených na podnikanie na miestnych komunikáciách
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o niektorých podmienkach držania psov