Všeobecne záväzné nariadenie

 • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území Obce Unín
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
 • o niektorých podmienkach držania psov
 • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
 • o záväznej časti Územného plánu obce Unín
 • o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
 • o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školske
 • o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Unín
 • ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva Obce Unín Ceny Obce Unín a Ceny starostu Obce Unín.
 • ktorým sa stanovujú zásady prideľovania obecných bytov v obci Unín