Všeobecne záväzné nariadenie

  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
  • o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  • o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Unín
  • o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Unín
  • Všeobecné záväzné nariadenie obce o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
  • - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
  • o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
  • o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.