Všeobecne záväzné nariadenie

  • Všeobecné záväzné nariadenie obce o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
  • - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
  • o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
  • o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území Obce Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o niektorých podmienkach držania psov
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín