Všeobecne záväzné nariadenie

  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb pre dospelých Unín, n.o., Barborka
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
  • o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  • o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Unín
  • o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Unín