Všeobecne záväzné nariadenie

  • o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
  • o trhových miestach na území obce Unín
  • o držaní psov na území obce Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb pre dospelých Unín, n.o., Barborka
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín