Všeobecne záväzné nariadenie

  • o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Unín
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
  • o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území
  • o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce
  • o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín