Všeobecne záväzné nariadenie

 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
 • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
 • - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 • - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
 • - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 • o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
 • o trhových miestach na území obce Unín
 • o držaní psov na území obce Unín
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce UNÍN
 • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
 • o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou