Všeobecne záväzné nariadenie

 • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
 • o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území
 • o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce
 • o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Unín
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
 • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín
 • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín
 • - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 • - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
 • - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni