Všeobecne záväzné nariadenie

  • Zmena č. 1 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce
  • VZN - o záväznej časti ÚPO Unín - zmeny a doplnky č. 1
  • VZN - o prenájme nájomných bytov v obci Unín
  • VZN - na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
  • Zmena č. 1 k VZN č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n.o.
  • o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.
  • o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Unín
  • o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
  • o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
  • o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce