Zmena č. 2 k VZN č. 3/2011

Zmena č. 2 k VZN č. 3/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni