Vedenie obce

Starosta obce

Bc. Jakub Vanek

Zástupca starostu

Mgr. Peter Regásek

Obecné zastupiteľstvo

Bc. Erik Hoferka

Bc. Ferdinand Fagan

Mgr. Peter Regásek

Róbert Straka

Tatiana Kovácsová

Bc. Štefan Vach

Mgr. Lukáš Mihál

Roman Chrenka

Mária Malíková

Komisie pri Obecnom úrade Unín

Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu

Predseda: Mgr. Peter Regásek

Podpredseda: Bc. Štefan Vach

Člen: Mgr. Adela Pavelková

Tatiana Kovácsová

Róbert Straka

Mgr. Margita Vaculová

Mgr. Lukáš Mihál

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

Predseda: Mária Malíková

Podpredseda: Martina Chrenková

Člen: Marek Lipovský

Vladimír Tokoš

Štefana Jurigová

Silvia Klenová

Roman Jankovič

Mgr.Michaela Vaňková

Bc. Michal Vlk

Anton Mihál st.

Jaroslav Kríž st.

Danka Vaculková

Mgr. Martin Hoferka ThLic.Th.D.

Zlata Machová

Tatiana Kovácsová

Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania

Predseda: Róbert Straka

Podpredseda: Roman Chrenka

Člen: Bc. Štefan Vach

Ing. arch. Andrej Jáchim

Jozef Bordáč

Jozef Pecha

Ing. Jozef Jurkovič

Peter Vanek

Mioslav Jureňa

Martin Lukáč

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda: Bc. Ferdinand Fagan

Podpredseda: Bc. Erik Hoferka

Člen:Pavel Benkovič

Mgr. Radovan Matuský

JUDr. Ján Štepánik

Mária Malíková

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Tatiana Kovácsová

Podpredseda: Bc. Štefan Vach

Člen: Róbert Straka

Kronikár

 

Hlavný kontrolór

Ing. Ivan Gronský

 

Redakčná rada Unínskych novín

Mgr. Martin Hoferka Th. D. - šéfredaktor

Rozália Drúžková - výkonný redaktor

Mgr. Daniela Hladká