Vedenie obce

Starosta obce

Ján Palkovič

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Dušan Petráš

Peter Khúla

Bc. Juraj Ondráš

Mgr. Peter Regásek

Bc. Ferdinand Fagan

Bc. Štefan Vach

Róbert Straka

Anton Mihál

Ing. Peter Štetina

 

Komisie pri Obecnom úrade Unín

Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu

Predseda: Ing. Dušan Petráš

Podpredseda: Zlata Hoferková

Tajomník: Anna Matuškovičová

Člen: Bc. Ľubica Hrebačková

Mgr. Peter Regásek

Bc. Štefan Vach

Anton Mihál

Mgr. Margita Vaculová

Komisia pre kultúru šport a vzdelávanie

Predseda: Bc. Juraj Ondráš

Podpredseda: ThLic. Martin Hoferka, Th.D.

Tajomník: Rozália Drúžková

Člen: Ing. Peter Štetina

Štefana Jurigová

Ján Juriga

Vladimír Tokoš

Zlata Machová

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Peter Khúla

Podpredseda: Ing. Anton Míšaný

Tajomník: Anna Matuškovičová

Člen: Mgr. Peter Regásek

Ing. Anton Papula

Bc. Štefan Vach

Róbert Straka

Ing. arch. Andrej Jáchim

Juraj Drúžek

Jozef Bordáč

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda: Bc. Ferdinand Fagan

Podpredseda: JUDr. Ján Štepánik

Tajomník: Anna Matuškovičová

Člen: Róbert Straka

Anton Mihál

Pavel Benkovič

Kronikár

 

Hlavný kontrolór

Ing. Ivan Gronský

Zástupca starostu

Ing. Dušan Petráš

Redakčná rada Unínskych novín

Mgr. Martin Hoferka Th. D. - šéfredaktor

Rozália Drúžková - výkonný redaktor

Ján Palkovič

Mgr. Daniela Hladká

Mgr. Radka Kleinová