Úradná tabula

Upozornenie

Upozornenie o termíne na podanie Priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do 31. 1. 2018 na obecný úrad. Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 podáva občan:

- ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie) nehnuteľnosť v roku 2017

- u ktorého nastala v priebehu roka 2017 zmena vo výmere m2

- u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom (stavebný pozemok...)

PHSR 2015-2020

Oznam

Varovné signály

Keď zaznie siréna

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania):

  1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
  2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred  čím vás varuje,
  3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:

Skládky TKO - rekultivácia

Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín

 

Stavebným povolením č. j. 1094/08 zo dňa 26.2.2008 a zmeny stavby pred dokončením číslo 4989/08 zo dňa 20.10.2008 bola realizovaná stavba „Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky". Stavba bola zahájená 20.9.2010 a pozostávala zo 4 stavebných objektov (viac)

Poplatok za používanie telocvične

Používanie telocvične je v réžii ZŠsMŠ. Možnosť prenájmu treba riešiť s Mgr. M. Vaňkovou, riaditeľkou školy.