Skládky TKO - rekultivácia

Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín

 

Stavebným povolením č. j. 1094/08 zo dňa 26.2.2008 a zmeny stavby pred dokončením číslo 4989/08 zo dňa 20.10.2008 bola realizovaná stavba „Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky". Stavba bola zahájená 20.9.2010 a pozostávala zo 4 stavebných objektov (viac)