Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín

Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín

 

Stavebným povolením č. j. 1094/08 zo dňa 26.2.2008 a zmeny stavby pred dokončením číslo 4989/08 zo dňa 20.10.2008 bola realizovaná stavba „Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky". Stavba bola zahájená 20.9.2010 a pozostávala zo 4 stavebných objektov:

01 – Úprava povrchu skládky

02 – Uzavretie a rekultivácia

03 – Uzavretie

04 – Výsadba zelene.

Popis stavby

Úprava existujúcej neriadenej skládky odpadov do predpísaného tvaru, vybudovanie odplyňovacej vrstvy zo štrku 16 – 32 mm, separačná geotextília, minerálne tesnenie hrúbka 500 mm, umelá drenážna vrstva, rekultivačná zemina hrúbka 1000 mm a zatrávnenie. Súčasťou diela je  aj 6 odplyňovacích šachiet. Okolo skládky je vybudovaná odvodňovacia priekopa. Celková rekultivovaná plocha je 8.600 m2.

Zhotoviteľom stavby bola firma STAVEKO-SK, a.s. Žilina. Celková suma prác predstavuje 476.165,57 €, z toho dotácia EÚ z OPŽP 452.357,29 € a zostatok 23.808,28 € bol hradený z obecného rozpočtu, čo predstavuje z celkovej sumy 5 %.  Projekt bol spolufinancovaný z Korézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.  Rekultivácia skládky prispela k ochrane životného prostredia v k. ú. Unín. Stavba bola skolaudovaná 15.2.2011.

Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín
Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín