Projekt - navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Unín

 

   Logo OP KŽP z nasledujúceho odkazu: http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizajn-manual-op-kzp/ zo súboru varianty loga

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Unín  projekt s názvom: „Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín.“. Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, ktorý bude dosahovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu - Triedený zber komunálnych odpadov. Hlavná aktivita projektu zahŕňa nákup technického zariadenia na triedený zber riešených komodít komunálnych odpadov. Výsledkom projektu bude efektívna manipulácia s odpadom, jeho preprava, zvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), drobného stavebného odpadu (DSO) a objemného odpadu, výrazné zlepšenie mechanickej úpravy BRKO. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Unín. Cieľovým efektom realizácie projektu bude zvýšenie množstva vyseparovaného BRKO, DSO a objemného odpadu až vo výške 120 t/ročne. Kontrahovaná výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 248 092,50 €.

 

hlavný cieľ projektu:  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.op-kzp.sk

hypertextový odkaz na webové sídlo SO www.sazp.sk

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 01/2017 – 12/2017