Informácia o stave pripravenosti pozemkov na IBV – Unín „Záhumenice za kostolom“

Všetky pozemky na IBV Unín – „Záhumenice za kostolom“ sú v súčasnosti vo vlastníctve Obce Unín. Pozemky sú rozčlenené geometrickým plánom na 24 stavebných parciel, schválených Okresným úradom Skalica – katastrálnym odborom. Ku každému pozemku sú dotiahnuté a zabezpečené siete: pitná voda, plyn a elektrická energia. Stavebník sa môže na tieto zdroje energií napojiť priamo na svojom pozemku, nie centrálne.

K pozemkom sú vytvorené dočasné komunikácie tak, aby sa stavebník v prípade nepriaznivého počasia mohol bez problémov dostať k svojej parcele.

Predaj stavebných pozemkov prebieha od 28. 10. 2015 formou obchodnej verejnej súťaže.

Základná cena za 1 m2 pozemku je 18,50 €.

Informácie ohľadom predaja stavebných pozemkov sú zverejnené na úradných tabuliach obce, na internetovej stránke obce Unín www.unin.sk. Ostatné informácie budú podané osobne na Obecnom úrade Unín,  alebo na telefónnych číslach 034/662 1452, 034/662 8131.

 

V Uníne, dňa 28. 10. 2015                                                         Ján Palkovič
                                                                                             starosta obce