Výzva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods.3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15. januára 2023. Ak v uvedenej lehote nepríde k odstráneniu, alebo okliesneniu  stromov a iných porastov  vlastníkom, tieto úkony vykoná Západoslovenská distribučná a.s. a za týmto účelom v zmysle vyššie uvedeného zákona vstúpi na dotknuté pozemky.