Upozornenie

Vážení spoluobčania,

Obec Unín vydala Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o držaní psov na území obce Unín. V posledných mesiacoch prichádza k sústavnému porušovaniu tohto VZN. Po obci sa pohybujú najmä mladé dievčatá so psami, nerešpektujú článok 4 tohto VZN, kde je vyslovene zakázaný vstup so psom na detské ihriská, do športových areálov, cintoríny a pod. Zároveň dôrazne upozorňujeme, že osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. V prípade, ak obec zistí porušenie ustanovení tohto VZN, bude uložená pokuta v zmysle ustanovenia čl. 6 tohto VZN. Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov psov, aby si aj doma psov zabezpečili tak, aby sa bez dozoru nedostali na verejné priestranstvá a neohrozovali tak ostatných občanov.