Pozvánka

Predstavenstvo Roľníckeho družstva Petrova Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu družstva, ktorá sa bude konať v utorok 22. júna 2021 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi s nasledovným programom: 1. Otvorenie, 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, 3. Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia za rok 2020, 4. správa kontrolnej komisie, 5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku, 6. Podnikateľský zámer na rok 2021, 7. Diskusia, 8. Uznesenia z členskej schôdze, 9. Záver. V prípade, ak členská schôdza v uvedenom termíne nebude uznášania schopná, bude sa konať náhradná členská schôdza v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 11.00 hod. Odchod autobusa z Unína je o 9.40 hod.