Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín 420 oznamuje rodičom detí predškolského veku, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch:  

                        19. apríla od 12.00 – 16.00 hod  a  20. apríla od 9.30 – 13.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy, ktorá bude k dispozícii od pondelka 12. 4. 2021. S podpísanou prihláškou od oboch rodičov, rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom k nahliadnutiu sa dostaví v stanovených termínoch do budovy školy k zápisu dieťaťa do 1. ročníka.

Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k prihláške treba doložiť písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní a dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom.

Podrobné informácie o zápise nájdu rodičia na webovej stránke školy.