Oznam

Oznamujeme občanom, že pri dnešnom vývoze odpadu (19.6.2020) neboli vyvezené odpadové nádoby v ktorých sa nachádzal odpad zo záhrad, odpadové nádoby bez nálepky o úhrade za rok 2020 ani vrecia s odpadom. Obec v tomto roku pristúpila k dôslednejšej kontrole vyvážaného odpadu. Žiadame občanov, aby si doma urobili kompostoviská a tam dávali odpad zo záhrad. Ostatný odpad je treba dôslednejšie separovať. Plasty, papier a plechovice sa zberajú po obci. Sklo je treba dať do zelených nádob na sklo. Železo, vyradené elektrospotrebiče a oleje je treba zaviesť na zberný dvor, ktorý je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Trikrát do roka bude na zberný dvor privezený kontajner na veľkoobjemový odpad, čo bude oznámené miestnym rozhlasom a na internetovej stránke obce. Prosíme, aby ste čo možno najviac triedili odpad, znížime tak náklady obce a pomôžeme aj životnému prostrediu, za čo vopred ďakujeme.