Oznam

Okresný úrad Skalica, katastrálny odbor oznamuje, že v dňoch 27. 12. 2018 až 31. 12. 2018 nebudú z dôvodu vykonávania sumarizačných prác za rok 2018 a údržby databáz poskytované údaje z katastra nehnuteľností. Podateľňa bude v prevádzke.