Kto bol profesor ThDr. Andrej Dermek, SDB

Prof. ThDr. Andrej Dermek, SDB, narodil sa 27. novembra 1914 v Uníne ako štvrtý syn Jána Dermeka a Barbory, rod. Buchtovej. Ako trinásťročný odchádza na gymnaziálne štúdia k saleziánom do Šaštína. Po skončení piatej triedy v roku 1932 vstúpil do ich noviciátu v Hronskom Beňadiku a po jeho skončení zložil sľuby. Vo filozofických štúdiách pokračoval vo Fryštáku a v Ostrave. V rokoch 1936 – 38 vykonával pedagogickú prax v saleziánskych ústavoch v Šaštíne a v Trnave. Teológiu študoval v rokoch 1938 – 40 na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, vzhľadom na vojnové pomery ju dokončil na Bohosloveckej fakulte slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1942. Dňa 5. apríla 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza a na druhý deň slúžil v rodisku na priestranstve pred kaplnkou sv. Barbory svoju primičnú sv. omšu. Doktorát teológie získal roku 1945 obhajobou dizertačnej práce z odboru pastorálnej teológie v Bratislave. Od tohto roku prednášal Nový zákon na saleziánskom teologickom učilišti v Hronskom Beňadiku a neskôr vo Svätom Kríži nad Hronom. Tu ho zastihla i osudná barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950. Bol spolu s ďalšími internovaný najprv v Šaštíne potom v Podolínci. Vo februári 1951 pri pokuse o útek cez hranice ho chytili. V roku 1952 bol odsúdený v Bratislave na 14 rokov nepodmienečne, na základe amnestie ho v roku 1960 prepustili z väzenia. V období rokov 1968 – 1981 bol provinciálom saleziánskej rodiny na Slovensku. Až do roku 1990 bol mimo pastoráciu. Po novembri 1989 ho pozvali na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, aby ako odborný asistent prednášal Nový zákon. Tu sa roku 1991 habilitoval na docenta a roku 1997 ho vymenovali za profesora Nového zákona. Stal sa i vedúcim katedry Nového zákona. Tu pôsobil až do roku 1998. V roku 2000 mu rodná obec Unín udelila čestné občianstvo. Zomrel v Pezinku dňa 22. novembra 2003. Pochovaný je na cintoríne v Šaštíne. Napísal množstvo prác, z ktorých spomeňme aspoň knižne vydané meditácie nad textami Nového zákona Chlieb a slovo. Väčšina jeho prác bola vydávaných formou samizdatu. Diela písal pod pseudonymom Ander a A. Zunín. V súčasnosti sa pripravuje jeho beatifikačný proces na diecéznej úrovni.

Z jeho najznámejsích výrokov:

V nejednote sa cítime zle, zraňujeme sa navzájom. Strácame pokoj, súlad, silu.

Človeka je omnoho ľahšie znechutiť ako nadchnúť.