Aktuality

Pozvánka

ZŠsMŠ Radimov Vás pozýva pri príležitosti Medzinárodného dňa kozmonautiky na prednášku, ktorá sa uskutoční v piatok 8.4.2011 o 19,30 hod. v ZŠsMŠ Radimov. P.Ivo Míček Vám predstaví významné historické udalosti v kozmonautike. V roku 1961 odštartoval prvý človek do vesmíru - 50,. výročie a v roku 1981 odštartoval prvý raketoplán - 30.výročie.

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 7.4.2011 sa bude v našej obci vyvážať odpad.

Oznam obecného úradu

Vážení občania,

na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo doporučené, aby sa v obci vykonalo jarné upratovanie. Niektoré spoločenské organizácie majú patronát nad verejnými priestranstvami v obci ako napr. MS SČK - pomník padlých, JD - park pri Panne Márii Lurdskej pri mlyne, TJ - ihrisko a okolie, DHZ - hasičský areál a okolie požiarnej zbrojnice.

Žiadame ostatné organizácie, aby si vytypovali vhodné lokality v obci, ktoré by mohli udržiavať. Zároveň žiadame občanov, aby si vykonali jarné upratovanie pred svojimi domami.

Oznam

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, aby predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovaných osôb za rok 2010 na účely prehodnocovania príjmov.

Poberatelia dôchodkov predložia fotokópiu rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o zvýšení dôchodku od 1.1.2011 a rodiny predložia potvrdenie o čistom príjme resp. daňové priznanie a potvrdenie o nemocenských dávkach.

Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne doručiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Skalica, Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP - kancelária č. 5 a 6, najneskôr do 30.4.2011.

MS SČK Unín

MS SČK v Uníne oznamuje darcom krvi, že v pondelok 4.4.2011 o 7,15 hod. odchádza od pohostinstva autobus na hromadný odber krvi. Vítaní sú i noví darci.

Vývoz

Dňa 8.apríla 2011 bude pri potoku na autobusovej zástavke pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad.

Prosíme občanov, aby do tohto kontajnera dávali len odpad, ktorí sa v obci inak nevyváža. Nepatria tam pneumatiky, elektrospotrebiče, nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo a pod. Tieto odpady môžete uložiť do nádob v obci na to určených a papier a plasty vyložiť pri vyhlásení zberu miestnym rozhlasom pred svoje domy.

Vývoz

Oznamujeme, že v utorok 5. apríla 2011 sa budú po obci zberať plasty. Prosíme preto občanov, aby zaviazané vrecia s plastami vyložili v utorok ráno pred svoje domy.

Pedikúra

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 7.4.2011 sa bude vykonávať v našej obci  v spoločenskej miestnosti na hasičskej zbrojnici pedikúra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové stretnutia, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 2.4.2011 o 11,30 hod. žiaci s TJ Letničie

v nedeľu 3.4.2011 o 16,00 hod. A-mužstvo s TJ Smrdáky.

Prídite povzbudiť naše mužstvá.

Oznam

ZSE Distribúcia a.s. oznamuje občanom, že dňa 19.4.2011 v čase od 7,30 do 11,00 hod. nepôjde z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie v obci elektrický prúd.