Vedenie obce

Starosta obce

Ján Palkovič

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Dušan Petráš
Štefan Andel
Peter Khúla
ThLic. Martin Hoferka, Th.D. 
Mgr. Lukáš Mihál
Bc. Juraj Ondráš
Mgr. Ľubomíra Masaryková
Mgr. Peter Regásek

Štefana Jurigová

 

Komisie pri Obecnom úrade Unín

Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu

Predseda: Ing. Dušan Petráš

Podpredseda: Zlata Hoferková
Tajomník: Anna Matuškovičová
Člen: Bc. Ľubica Hrebačková
 

Komisia pre kultúru šport a vzdelávanie

Predseda: Bc. Juraj Ondráš

Podpredseda: ThLic. Martin Hoferka, Th.D.
Tajomník: Rozália Drúžková
Člen:
Štefan Andel
Mgr. Ľubomíra Masaryková
Štefana Jurigová
Ján Juriga
Vladimír Tokoš

Zlata Machová

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Peter Khúla

Podpredseda: Ing. Anton Míšaný
Tajomník: Anna Matuškovičová
Člen:
Ing. Ľubomír Vlk
Mgr. Peter Regásek
Ing. Anton Papula
Juraj Drúžek

Jozef Bordáč

Komisia verejného poriadku

Predseda:

Podpredseda: JUDr. Ján Štepánik
Tajomník: Anna Matuškovičová
Člen:
Pavel Benkovič
Bc. Ferdinand Fagan

Kronikár

Štefan Andel

Hlavný kontrolór

Ing. Ivan Gronský

Zástupca starostu

Ing. Dušan Petráš

Redakčná rada Unínskych novín

Mgr. Martin Hoferka Th. D. - šéfredaktor

Rozália Drúžková - výkonný redaktor

Štefan Andel

Ján Palkovič

Mgr. Daniela Hladká

Radka Petrášová